GUEST WRITER | Marta Popa, Senior Partner Voicu & Filipescu | Noi reguli si obligații menite să asigure egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul relațiilor de muncă

În Monitorul Oficial nr. 333/02.05.2019 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 262/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Hotărârea a intrat în vigoare începând cu data de 2 mai 2019.

Acțiuni suplimentare obligatorii instituite în sarcina angajatorilor. Măsuri de prevenire

În scopul prevenirii, combaterii și eliminării oricăror comportamente definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex și asigurării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați (în conformitate cu prevederile Legii 202/2002), angajatorii au următoarele obligații:

  • Modificarea regulamentelor interne ale unităților pentru a introduce, în mod explicit, faptul că este interzisă discriminarea bazată pe criteriul de sex și asigurarea informării și luării la cunoștință a prevederilor acestora de către toți angajații;
  • Asigurarea informării continue a tuturor angajaților asupra drepturilor pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă prin toate mijloacele de comunicare posibilele (ședințe, reuniuni, comunicate, mesaje transmise prin e-mail sau postate pe rețelele de intranet, conturi ale entității deschise în diferite rețele de socializare, sms, inclusiv prin afișare în locuri vizibile prin intermediul unor panouri clasice sau electronice situate în interiorul/exteriorul clădirii);
  • Elaborarea unei proceduri interne privind informarea imediată a autorităților publice abilitate cu aplicarea și controlul respect

Totodată, sunt stabilite o serie de măsuri de prevenire și acțiune pe care angajatorii trebuie sa le aplice, printre care:

a) elaborarea unei politici interne clare în domeniul relațiilor de muncă care să vizeze eliminarea toleranței la hărțuirea la locul de muncă și măsuri antihărțuire. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 prevăd care este structura orientativă a acesteia și care sunt elementele pe care trebuie să le cuprindă;
b) realizarea unor proiecte, programe de instruire, acțiuni, campanii de informare, educare și conștientizare a angajaților în scopul asigurării unei înțelegeri comune, asupra politicii interne privind hărțuirea la locul de muncă și a cunoașterii modalităților de raportare a unei astfel de situații;
c) asigurarea unor sesiuni de informare și formare specializată în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați pentru conducerea instituției și celelalte posturi de conducere;
d) promovarea unei atitudini bazate pe respect reciproc și bună colaborare care să genereze un comportament profesional în orice moment, inclusiv în cadrul întâlnirilor organizate în afara sediului și în afara orelor de serviciu, precum și în mediul on-line;
e) informarea angajaților privind procedura de depunere a unei plângeri de hărțuire sexuală/comportament inadecvat la locul de muncă și cu privire la modul de soluționare a sesizărilor/reclamațiilor formulate de către persoanele prejudiciate prin asemenea fapte.

Acțiuni cu caracter de recomandare pentru angajatorii cu un număr de peste 50 de angajați

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002, instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, precum și companiile private, cu un număr de peste 50 de angajați, au posibilitatea, în scopul asigurării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, să:

  • identifice un angajat căruia să îi repartizeze, prin fișa postului, atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;
  • opteze pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de șanse;
  • să analizeze conformitatea planurilor de acțiune (ce pot avea atât o abordare anuală, cât și multianuală) privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați cu strategiile specifice existente și aprobate la nivelul entității, cu sprijinul și îndrumarea persoanelor desemnate cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați sau cu sprijinul experților/tehnicienilor în egalitate de șanse.

Elaborarea planurilor de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați

Planurile de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați se elaborează de către persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați sau, după caz, de expertul/tehnicianul în egalitatea de șanse, cu consultarea departamentului de resurse umane. Ulterior, planurile de acțiune trebuie supuse avizării organizațiilor sindicale (în cazul în care acestea sunt constituite la nivelul entității) și înaintate spre aprobare conducerii societății/instituției sau autorității publice.

Notă: Acesta este un material cu caracter informativ, menit să supună atenției destinatarului modificări legislative importante. Materialul include o descriere succintă a datelor prezentate, fără a reprezenta consultanță legală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here