EXCLUSIVITATE Guest Writers NNDKP | Gabriela Cacerea, Partener & Emanuel Flechea, Asociat | Cadrul legal în care prosumatorii pot opera în mod corespunzător

Desi discutiile despre prosumatori si necesitatea de incurajare a dezvoltarii acestora in contextul promovarii energiei regenerabile a inceput acum cativa ani, noțiunea de „prosumator” a fost detaliata la nivelul legislației naționale abia in anul 2018 creandu-se cadrul legal in care aceasta noua entitate poate opera in mod corespunzător.

Astfel, deși prosumatorul este menționat inițial in documentația aferenta Strategiei Energetice a României: 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, abia o data cu intrarea in vigoare a modificărilor legislative aduse prin Legea nr. 184/2018[i] aceasta noțiune dobandeste si o definiție legala.

Prosumatorul este definit in Legea 220/2018[ii] ca reprezentând clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențiala, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

Spre finalul anului 2018, Autoritatea Națională de Reglementare in Domeniul Energiei („ANRE”) emite legislația secundara necesara reglementarii in mod adecvat a activităților desfășurate de către prosumator. In acest sens au fost emise trei ordine de către președintele ANRE[iii] prin care sunt stabilite condițiile tehnice de racordare pentru prosumatori, principalele reguli de comercializare a energiei electrice produse de aceștia, precum si un contract-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice astfel produse.

Principalele prevederi ale cadrului de reglementare aplicabil prosumatorului

După cum este menționat anterior, cadrul legal aplicabil prosumatorului este in special conținut de Legea 220/2008 si de Ordinele ANRE nr. 226/2018, 227/2018 si 228/2018. La acestea se adaugă si prevederile din Legea Energie nr. 123/2018[iv], Ordinul ANRE nr. 179/2018[v], Ordinul ANRE nr. 59/2013[vi]; si Ordinul AFM nr. 1287/2018[vii].

Condiții necesar a fi îndeplinit de către persoanele fizice/juridice care doresc sa devina prosumatori

În primul rând, persoanele fizice/juridice trebuie sa fie certificațe ca prosumatori de către operatorul de distribuție la rețeaua căruia este racordata unitatea de producere a prosumatorului.

In vederea certificarii drept prosumatori si pentru a beneficia de facilitățile specifice, persoanele fizice sau juridice trebuie sa îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • sa dețină o instalație de producere a energiei electrice sau instalații de producere a energiei electrice si termice in cogenerare;
 • puterea electrica instalata să fie de cel mult 27kW pe loc de consum si de producere;
 • sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligente;
 • activitatea specifica sa nu fie considerata a fi producerea de energie electrica;
 • consumă, poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențiala, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis;
 • racordul pentru livrarea energiei electrice produse în rețea este același cu racordul pentru consumul din rețea.

Facilitățile prosumatorilor certificați

Ca urmare a certificării în calitate de prosumator, acesta beneficiază de o serie de facilități recunoscute și reglementate în mod expres, după cum urmează:

 • Prosumatorii pot vinde energia electrica produsă și livrată în rețea furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.
 • Furnizorii cu care prosumatorii au încheiate contracte de furnizare de energie electrica sunt obligați sa achiziționeze energia electrica produsă și livrata în rețeaua electrică, în conformitate cu prevederile contractului-cadru reglementat;
 • Furnizorii vor achiziționa energia electrică produsă de prosumatorii persoane fizice sau juridice la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în anul anterior;
 • Furnizorul va asigura serviciul de regularizare financiara intre energia livrata si cea consumata din rețea și își va asigura responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor generate pe piața de energie electrică de către prosumator;
 • Prosumatorii, persoane fizice, pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora ca persoane fizice autorizate, ori sub alta forma de organizare;
 • Prosumatorii care sunt persoane fizice sunt exceptate de la obligația de achiziție de certificate verzi pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.
 • Prosumatorii care sunt persoane fizice sunt scutite de la plata obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă și utilizată pentru autoconsum sau pentru cea vândută furnizorului.

Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, acreditate conform Legii 220/2008 pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi au dreptul de a opta pentru vânzarea energiei electrice produse în mod reglementat, conform celor expuse anterior.

În această situație, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumator, acreditarea centralei pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi va fi suspendată. Prin urmare, prosumatorul care încheie contractul reglementat de vânzare-cumpărare cu furnizorul nu va putea beneficia în același timp și de schema de sprijin cu certificate verzi.

Reglementarea prosumatorului în alte state membre UE

Statele membre, pana la acest moment au reglementat în multiple modalități categoria prosumatorilor, fără să existe o definiție ori un cadru de reglementare uniform. Deosebiri față de reglementarea actuală din România pot fi regăsite și în următoarele cazuri:

 • în ceea ce privește remunerația pentru energia injectată în sistem, unele state membre au implementat o schema de compensare, cu posibilitatea achitării către prosumator a excesului de energie livrat (cazul României), în timp ce alte state precum Belgia sau Slovenia nu prevăd nicio remunerație, ci energia livrată este stocată în sistem și poate fi folosită de prosumator, la o dată ulterioară, când cantitatea produsă de acesta nu îi acoperă propriul consum;
 • pentru anumite categorii de prosumatori, în Franța, cantitatea excedentară se consideră donată operatorului de distribuție a rețelei publice, compensând pentru pierderile înregistrate în rețea[viii];
 • în ceea ce privește racordarea la rețea, statele membre au abordări diferite; astfel, în țări precum Marea Britanie, Spania, Franța și Belgia, plata taxei pentru conectare diferă, ori chiar nu există, în funcție de cantitatea de energie produsă, precum și de capacitatea instalației, pe când în Polonia, Bulgaria, Malta, taxa de racordare este acoperită de operatorul de sistem;
 • state precum SUA, Danemarca, Marea Britanie implementează deja proiecte precum posibilitatea utilizarii bateriilor integrate în vehicule electrice pentru a stoca energie care mai apoi să poată fi utilizată pentru alimentarea locuințelor[ix];

Tendințe la nivel european

In data de 24 decembrie 2018 a intrat in vigoare Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, iar termenul pentru implementarea acesteia este, cel putin in privinta reglementarilor legate de prosumatori, 30 iunie 2021.

Directiva prevede in primul rand, o definitie a “autoconsumatorului de energie din surse regenerabile” ca fiind “un client final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu situat într-o zonă determinată sau, dacă statul membru permite acest lucru, în alte spații, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum și care poate stoca sau vinde energie electrică din surse regenerabile autoprodusă, cu condiția ca, în cazul unui autoconsumator necasnic de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea comercială sau profesională primară”.

Se poate observa că legiuitorul național a transpus deja această noțiune, prin modificările legislative aduse Legii nr. 220/2008, iar definiția prosumatorului atinge toate aspectele vizate prin directivă.

Un aspect de noutate îl reprezintă introducerea noțiunii de „comunitate de energie din surse regenerabile”, aceasta fiind o entitate juridică al cărui obiectiv principal este să ofere avantaje comunitare economice, sociale sau de mediu acționarilor ori membrilor săi sau zonelor locale în care își desfășoară activitatea, și mai puțin obținerea de profituri financiare. Momentan, la nivel național nu există reglementări pentru astfel de entități.

Statele membre vor asigura clientilor finali, in special clientilor casnici dreptul de a participa la o astfel de comunitate, menținându-le în același timp drepturile și obligațiile dobândite în calitate de clienți finali și fără a fi supuși unor condiții sau proceduri nejustificate sau discriminatorii.

Gabriela Cacerea, Partener, unul dintre coordonatorii practicii de Energie și Resurse Naturale 

Emanuel Flechea, Asociat, Energie și Resurse Naturale

[i] Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative;

[ii] Lege nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, astfel cum a fost modificata si completata ulterior, inclusiv prin Legea 184/2018;

[iii] Ordinul 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, Ordinul 227/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice si Ordinul 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice “Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea”;

[iv] Lege nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale;

[v] Ordin nr. 179/2018 pentru aprobarea Regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi;

[vi] Ordin nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

[vii] Ordin nr. 1287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

[viii] Study on „Residential Prosumers in the European Energy Union”, emis de Comisia Europeană, 2 mai 2017, pag. 41

[ix] Informare a Parlamentului European pe tema prosumerilor din noiembrie 2016, pag. 4. A se vedea si Vehicle-to-grid de Karen B. Roberts, 29 august 2016, https://www.udel.edu/udaily/2016/august/vehicle-to-grid-denmark/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here