Vești bune pentru energia verde: se elimină cerința scoaterii din circuitul agricol a anumitor terenuri

Noemi Șiman, Managing Associate Suciu Popa
Sorina Viziru, Associate Suciu Popa

La nivel comunitar, prin Directiva UE 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, au fost stabilite în sarcina statelor membre obligații ferme pentru îndeplinirea dezideratului climatic asumat de către Uniune – până în anul 2030, 32% din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile.

Din perspectiva legiuitorului european, pentru a obține finalitatea urmărită prin directivă, procedurile administrative de autorizare și dezvoltare a capacităților de producție a energiei, în special a celei regenerabile, trebuie clarificate și simplificate, atât prin raportare la etapele procedurale efective, cât și la durata acestora.

În plan național, cadrul legal aplicabil sectorului dezvoltării proiectelor de producere a energiei regenerabile creează adesea dificultăți în procesul de autorizare și dezvoltare.

În acest context, pe 22 iunie a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, care prevede, printre altele, posibilitatea de amplasare a obiectivelor de investiție pentru producerea de energie electrică regenerabilă pe terenuri agricole extravilane, cu o suprafață de maximum 50 ha, fără a mai fi scoase din circuitul agricol.

Mai exact, pe terenurile agricole situate în extravilan, având categoria de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare vor putea fi amplasate parcuri eoliene și fotovoltaice, ori alte capacități specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile. Totodată, suprafața respectivelor terenuri nu va putea depăși 50 ha.

În plus, cu excepția terenurilor agricole extravilane din categoria de folosință arabil, celelalte terenuri vor putea fi utilizate în sistem dual atât pentru producție de energie regenerabilă, cât și pentru producție agricolă. În acest caz, scoaterea din circuitul agricol se va putea face numai pentru terenurile pe care sunt amplasate respectivele obiective de investiție, restul suprafeței rămânând în circuitul agricol.

Prin același proiect se aduc modificări dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar. Astfel, este acordată posibilitatea utilizării în sistem dual a pajiștilor extravilane care au fost scoase din circuitul civil pentru înființarea de noi capacități de producere a energiei regenerabile.

Potrivit proiectului, noile dispoziții legislative vor fi aplicabile până la dată de 31 decembrie 2026.

Pentru îndeplinirea obiectivului asumat de Uniune prin intermediul Pactului Verde European, respectiv pentru ca Europa să dobândească neutralitate climatică până în 2050 prin furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri accesibile, statelor membre le revine sarcina să demareze procesul de armonizare a legislației naționale cu principiile și obiectivele comunitare. Facilitățile legislative de tipul celor avute în vedere mai sus se încadrează în demersurile pe care România trebuie să le deruleze în scopul eficientizării procesului administrativ și de normare pentru dezvoltarea capacităților de producție a energiei regenerabile, în vederea înlocuirii treptate a energiei bazate pe combustibili fosili.