Țuca, Zbârcea & Asociații: Modificări aduse legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Ordinul 37/2021 introduce în cadrul legal intern noi norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative („Legea 129/2019”), abrogând normele de aplicare existente, astfel cum au fost anterior adoptate prin ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 102/2020.

Ordinul 37/2021 are în vedere, în principal, implementarea și la nivelul normelor de aplicare a modificărilor generate de transpunerea în dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE („Directiva AML V”). Ordinul 37/2021 are rolul de a remedia inconsistențele legislative dintre Legea 129/2019 și normele de aplicare.

Normele de Aplicare, astfel cum au fost introduse prin Ordinul 37/2021, au intrat în vigoare la data de 9 martie 2021.

 1. Dispoziții generale

Principalele modificări aduse normelor de aplicare ale Legii 129/2019 au în vedere extinderea categoriilor de entități raportoare supravegheate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor („Oficiul”), modificarea criteriilor pentru determinarea obligației de a asigura funcția de audit independent, dar și detalierea regulilor aplicabile activităților de supraveghere și control exercitate de Oficiu.

 1. Entități raportoare

Normele de Aplicare extind categoriile de entități raportoare care sunt supravegheate de Oficiu, reflectând modificările Legii 129/2019 prin includerea următoarelor categorii:

 • evaluatorii autorizați înregistrați la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, entități care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală Sunt incluse și entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea 129/2019 conform codului CAEN 7022;
 • persoanele care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;
 • furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • furnizorii de portofele digitale, autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • agenții și dezvoltatorii imobiliari (inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, însă numai pentru tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare are sau depășește echivalentul în lei de 10.000 euro);
 • persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult. Sunt incluse în această categorie și entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea 129/2019 conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 și CAEN 9003;
 • persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult. Sunt incluse în această categorie și entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea 129/2019 în zone libere, conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 și CAEN 9003.
 1. Funcția de audit independent

Potrivit prevederilor Legii 129/2019, în funcție de dimensiunea și natura activității, entitățile raportoare au obligația de a asigura o funcție de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor și procedurilor prevăzute de lege. Normele de Aplicare determina în mod concret criteriile valorice în funcție de care această obligație devine aplicabilă unei entități raportoare.

Conform Normelor de Aplicare entitățile raportoare au obligația de a asigura o funcție de audit independent atunci când, în ultimul exercițiu financiar încheiat, depășesc cel puțin două dintre următoarele criterii:

 1. total active: 16.000.000 lei (anterior pragul fixat era de 5.000.000 lei);
 2. total cifră de afaceri netă: 32.000.000 lei (anterior pragul fixat era de 10.000.000 lei);
 3. numărul mediu de salariați: 50 (anterior pragul fixat era de 30 de salariați).
 1. Persoana desemnată și protecția persoanelor cu responsabilități în aplicarea Legii 129/2019

Normele de Aplicare se aliniază cu forma actuală a Legii 129/2019, fiind eliminată obligația de transmitere a informațiilor referitoare la numirea persoanei desemnate/ofițerului de conformitate către Oficiu. Documentația privind numirea și atribuțiile acestora se păstrează în evidențele societății.

De asemenea, Normele de Aplicare introduc prevederi suplimentare cu privire la obligația entităților raportoare de a asigura mecanisme de protecție a persoanelor cu responsabilități în aplicarea Legii 129/2019, care includ:

 1. protecția angajaților sau a persoanelor aflate într-o poziție similară în cadrul entităților reglementate, care raportează încălcări de orice natură ale Legii 129/2019, comise în cadrul acestora;
 2. protecția adecvată a persoanelor desemnate sau a ofițerilor de conformitate;
 3. protecția datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcarea de orice natură a Legii 129/2019, precum și ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679;
 4. garantarea confidențialității în toate cazurile în ceea ce privește identitatea persoanei care raportează încălcările de orice natură ale Legii 129/2019, comise în cadrul entității reglementate, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale.

De asemenea, entitatea raportoare are obligația de a asigura protecția din punct de vedere juridic a angajaților și a reprezentanților lor care raportează, fie la nivel intern, fie către Oficiu, suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, față de expunerea la amenințări, la represalii sau la acțiuni ostile, în special la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă, inclusiv să asigure confidențialitatea cu privire la identitatea acestora.

 1. Supravegherea și controlul exercitat de Oficiu

Normele de Aplicare oferă informații suplimentare cu privire la activitatea de control realizată de Oficiu, detaliind formalitățile și procedurile aplicabile. Oficiul poate efectua în continuare controale cu notificarea prealabilă a entității raportoare sau controale inopinate, atunci când, din datele deținute de Oficiu, există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Începerea procedurii de control va fi notificată entității raportoare prin una din modalitățile prevăzute de Normele de Aplicare, iar notificarea va fi comunicată entității raportoare cu cel puțin două zile lucrătoare anterior începerii controlului. De asemenea, cu titlu de noutate, Normele de Aplicare prevăd dreptul entității raportoare de a solicita, o singură dată și pentru motive justificate, amânarea datei de începere a activității de control.

Orice modalitate de împiedicare cu intenție a realizării controlului constituie contravenția de obstrucționare a activității de control și, fără a reprezenta o enumerare limitativă, aceasta poate consta în:

 1. îngrădirea sub orice formă a desfășurării controlului la data, ora și sediul menționate în notificarea prealabilă;
 2. împiedicarea accesului personalului cu atribuții de control al Oficiului în sediul entității;
 3. nefurnizarea, furnizarea cu întârziere sau furnizarea de date și informații eronate personalului cu atribuții de control al Oficiului;
 4. absența unui reprezentant legal/împuternicit al entității la inițierea/închiderea controlului.

Editori

Avocații specializați în Drept bancar din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații acordă consultanță profesională privind cadrul juridic aplicabil diverselor domenii ale dreptului bancar şi financiar, de la achiziționarea și privatizarea băncilor până la structurarea diverselor tipuri de contracte de împrumut bilateral, sindicalizat sau de altă natură, inclusiv în legătură cu întocmirea documentațiilor aferente. Echipa firmei reprezintă bănci comerciale naționale și internaționale de marcă, bănci de investiții, bănci de dezvoltare, societăți de leasing, societăți de asigurare, aranjori și alte instituții financiare prezente în România sau interesate să investească în România. Având în vedere că multe dintre proiectele de finanțare fac parte din tranzacții mult mai complexe, echipa de Drept bancar colaborează cu avocații din celelalte departamente ale Țuca Zbârcea & Asociații, experimentați în finalizarea cu succes a tranzacțiilor cu componentă financiară, inclusiv privatizarea băncilor, falimentul și restructurarea băncilor, punerea în executare și recuperarea creanțelor, consultanță pentru instituții financiare privind proiectele de fuziuni și achiziții, transferuri de portofolii, analiza riscului de creditare și a împrumuturilor neperformante.

 

                 

Gabriela Anton                                   Mihai Dudoiu

Partener                                             Partener

+4 021 204 88 90                               +4 021 204 76 36

gabriela.anton@tuca.ro                     mihai.dudoiu@tuca.ro 

 

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8

America House, Aripa de Vest, et. 8

Sector 1, 011141, Bucureşti, România

T   + 4 021 204 88 90

F   + 4 021 204 88 99

E   office@tuca.ro

www.tuca.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here