Scutirea angajaților din domeniul IT de la impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută de art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Autor: Mușat & Asociații – Societate Civilă De Avocați

1. Actul normativ. Data intrării în vigoare. Abrogarea altor acte normative.

În data de 01.06.2023 urmează să intre în vigoare Ordinul nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator[1] (denumit în continuare ,,Ordinul”), act normativ ce reglementează  categoriile de angajați care beneficiază de scutirea prevăzută de art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal[2], domeniul de activitate al angajatorului vizat de acordarea acestei scutiri, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească atât angajatorul, cât și angajatul pentru ca acesta din urmă să beneficieze de scutirea de la plata pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și modalitatea concretă de aplicare și acordare a scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.

Concomitent cu data intrării în vigoare a Ordinului se abrogă Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării, al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1252 din 23 decembrie 2022.

2.  Angajații care beneficiază de scutirea prevăzută de art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

2.1. Venituri din salarii și asimilate salariilor

Conform art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili: persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alineatul (1)-(3)[3], ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului educației naționale și al ministrului finanțelor publice.

            2.2. Persoanele care beneficiază de facilitatea fiscală

Potrivit art. 1 și art. 2 din Ordin sunt scutiți de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută de art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal următorii angajați:

a). Angajații operatorilor economici care desfășoară activitate pe teritoriul României, în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821[4], 5829[5], 6201[6], 6202[7], 6209[8]), sub rezerva îndeplinirii în mod cumulativ a condițiilor prevăzute de art. 1 din Ordin (condiții care vor fi analizate în mod succint la punctul 3 ,,Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească atât angajatorul, cât și angajatul pentru ca acesta din urmă să beneficieze de scutirea de la plata pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.”infra.

            b). Angajații din instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alineatul (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, potrivit competențelor și atribuțiilor specifice prevăzute în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește atribuții de serviciu ale angajatului, sub rezerva îndeplinirii în mod cumulativ a condițiilor prevăzute de art. 2, precum și cele prevăzute la art. 1 alineatul (1) litera b) și c) din Ordin (condiții care vor fi analizate în mod succint la punctul 3 ,,Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească atât angajatorul, cât și angajatul pentru ca acesta din urmă să beneficieze de scutirea de la plata pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.”infra.

            c). Angajații din instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alinatul (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, potrivit competențelor și atribuțiilor specifice prevăzute în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește atribuții de serviciu ale angajatului, sub rezerva îndeplinirii în mod cumulativ a condițiilor prevăzute de art. 2, precum și cele prevăzute la art. 1 alineatul (1) litera b) și c) din Ordin (condiții care vor fi analizate în mod succint la punctul 3.  ,,Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească atât angajatorul, cât și angajatul pentru ca acesta din urmă să beneficieze de scutirea de la plata pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.”infra.

3. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească atât angajatorul, cât și angajatul pentru ca acesta din urmă să beneficieze de scutirea de la plata pe veniturile din salarii și asimilate salariilor.

3.1. Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe venit din salarii și asimilate salariilor, angajații operatorilor economici, prevăzuți de art. 1 din Ordintrebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a). operatorii economici/angajatorii să-și desfășoare activitateape teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821[9], 5829[10], 6201[11], 6202[12], 6209[13]);

b). veniturile din salarii și asimilate salariilor să se încadreze pe dispozițiile art. 76 alineatul (1)-(3) din Codul Fiscal [14];

c). posturile pe care sunt angajaţi să corespundă celor din lista care cuprinde ocupaţiile şi activităţile prevăzute la secţiunile 1 şi 2 din Anexa laOrdin (administrator baze de date, analist, inginer de sistem în informatică, inginer de sistem de software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic, programator ajutor, analist ajutor, inginer de dezvoltare a produselor software);

d). postul să facă parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puţin unul dintre următoarele domenii, evidenţiat în organigrama angajatorului: tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, inteligenţă artificială şi tehnologii digitale emergente, administrare fiscală în format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare şi transformare digitală;

e) să deţină o diplomă de licenţă obţinută în urma finalizării unei forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, sau deţin o diplomă de bacalaureat şi să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate, dar şi să presteze efectiv una dintre activităţile prevăzute în Anexa laOrdin;

Angajații ale căror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, la nivelul diplomelor menționate la litera e) de mai sus, precum și angajații ale căror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, cu diploma de bacalaureat și care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate, beneficiază de asemenea, de scutirea prevăzută de art. 1 din Ordin;

f). angajatorul să realizeze în anul fiscal precedent şi să înregistreze distinct în balanţele analitice veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator destinate comercializării;

Conform alineatelor (2) și (3) ale art. 1 din Ordin, sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute de litera f), în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la art. 1, următoarele societăți:  

            Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor;

            Societățile  care, în cursul anului, au făcut obiectul unei reorganizări potrivit legii pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare;

g).  veniturile anuale prevăzute la litera f). să aibă o valoare care reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit.

3.2. Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe venit din salarii și asimilate salariilor, angajații din instituțiile publice pentru perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, potrivit atribuțiilor specifice prevăzute în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește raporturi de serviciu  ale angajatului, astfel cum sunt definite la art. 2 alineatul (1) din Legea nr. 500/2022 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare[15], prevăzuți de art. 2 alineatul (1) teza I din Ordintrebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a). să aibă prevăzute de către conducătorul instituției publice în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu ale angajatului cel puțin una dintre activitățile prevăzute la secțiunea 2 din Anexa la Ordin;

b). în vederea acordării facilităţii fiscale, activitățile angajaţilor să fie evidențiate distinct, lunar, pe perioada în care se desfăşoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator, iar modalitatea în care se evidenţiază activitatea desfăşurată lunar să fie stabilită prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice;

c). postul să facă parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puţin unul dintre următoarele domenii, evidenţiat în organigrama angajatorului: tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, inteligenţă artificială şi tehnologii digitale emergente, administrare fiscală în format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare şi transformare digitală;

În situația instituțiilor publice se prevede în Ordin faptul că postul alocat desfășurării activității de creare de programe pentru calculator poate face parte și din categoria celor înființate în afara organigramei, potrivit legii.

Posturile alocate desfășurării activității de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin act administrativ al conducătorului instituției publice prevăzute la art. 2 alineatul (1) din Ordin.

d) să deţină o diplomă de licenţă obţinută în urma finalizării unei forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, sau să deţină o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în prevăzute în Anexa laOrdin.

Angajații ale căror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, la nivelul diplomelor menționate la litera d) de mai sus, precum și angajații ale căror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, cu diploma de bacalaureat și care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate, beneficiază de asemenea, de scutirea prevăzută de art. 2 alineatul (1) teza I din Ordin.

3.3. Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe venit din salarii și asimilate salariilor, angajații din instituțiile publice locale pentru perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, potrivit atribuțiilor specifice prevăzute în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește raporturi de serviciu  ale angajatului, astfel cum sunt definite la art. 2 alineatul (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare[16], prevăzuți de art. 2 alineatul (1) teza a II-a din Ordin trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:  

a). să aibă prevăzute de către conducătorul instituției publice în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu ale angajatului cel puțin una dintre activitățile prevăzute la secțiunea 2 din Anexa la Ordin;

b). în vederea acordării facilităţii fiscale, activitățile angajaţilor să fie evidențiate distinct, lunar, pe perioada în care se desfăşoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator, iar modalitatea în care se evidenţiază activitatea desfăşurată lunar să  fie stabilită prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice;

c). postul să facă  parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puţin unul dintre următoarele domenii, evidenţiat în organigrama angajatorului: tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, inteligenţă artificială şi tehnologii digitale emergente, administrare fiscală în format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare şi transformare digitală;

În cuprinsul Ordinului nu se precizează nici un aspect cu privire la aplicabilitatea  excepției prevăzută de art. 2 alineatul (2) și în cazul instituțiilor publice locale, textul legal face referire doar la instituțiile publice, însă pentru identitate de rațiune, apreciem că, alineatul (2) al art. 2 din Ordin se aplică și instituțiilor publice locale. Ca atare, apreciem că și în situația instituțiilor publice locale postul alocat desfășurării activității de creare de programe pentru calculator poate face parte și din categoria celor înființate în afara organigramei, potrivit legii.  

Posturile alocate desfășurării activității de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin act administrativ al conducătorului instituției publice prevăzute la art. 2 alineatul (1) din Ordin.

d) să dețină o diplomă de licenţă obţinută în urma finalizării unei forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, sau să deţină o diplomă de bacalaureat şi să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate, dar şi să presteze efectiv una dintre activităţile prevăzute în prevăzute în Anexa laOrdin.

Angajații ale căror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, la nivelul diplomelor menționate la litera d) de mai sus, precum și angajații ale căror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, cu diploma de bacalaureat și care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate, beneficiază de asemenea, de scutirea prevăzută de art. 2 alineatul (1) teza a II-a din Ordin.

4. Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

4.1. Raportat la prevederile art. 4 alineatul (1) din Ordin, documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform ocupațiilor și activităților specifice prevăzute în Anexa la ordinul supus prezentei analize juridice, sunt:

a) actul constitutiv, în cazul operatorului economic;

b) organigrama angajatorului;

c) fişa postului sau orice alt act juridic care stabileşte atribuţiile de serviciu ale angajatului;

d) copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a diplomei de licenţă obţinute în urma finalizării unei forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licenţă, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a documentului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, pentru angajaţii persoane fizice;

e) adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, eliberată de instituţia de învăţământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a documentului de echivalare sau recunoaştere eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, pentru angajaţii persoane fizice;

f) copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a diplomei de bacalaureat, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a atestatului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, inclusiv pentru angajaţii care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate;

g) adeverinţă care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învăţământ superior, în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat, şi documentul de echivalare sau recunoaştere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă. În adeverinţă se prevăd următoarele: universitatea, actul normativ prin care universitatea a fost acreditată, facultatea, programul de studii, forma de învăţământ, inclusiv anul de studii urmat la data solicitării, situaţia şcolară, astfel încât să se probeze calitatea de student, conform prevederilor legale în vigoare;

h) copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a suplimentului de diplomă, solicitată de angajator, pentru a exclude perioadele de întrerupere de şcolaritate de la acordarea scutirii de la plata impozitului, în cazul în care aceste întreruperi nu au fost declarate de beneficiarul scutirii, în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat şi documentul de echivalare sau recunoaştere, după caz, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă, la finalizarea cu diplomă a cursurilor unei instituţii de învăţământ superior acreditate;

i) copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a contractului individual de muncă sau a oricărui act juridic al conducătorului instituţiei publice în baza căruia se exercită raportul de serviciu/raportul de muncă;

j) statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

k) comanda internă aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creare de programe pentru calculator;

l) balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

4.2. Cu toate acestea alineatul (2) al art. 4 din Ordin prevede o excepție de la prevederile art. 4 alineatul (1)  din Ordin, potrivit căreia, în cazul angajaților din instituțiile publice, astfel cum sunt definite de art. 2 alineatul (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a angajaților din instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alineatul (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, documentele justificative care se au în vedere la încadrarea acestora ca persoane scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt cele prevăzute la art. 4 alineatul (1) lit. b)-j) din Ordin, după caz, precum şi documentul/documentele care atestă iniţierea şi durata procesului de creare de programe pentru calculator, aprobat/aprobate de conducătorul instituţiei publice.

4.3. Alineatul (3) și (4) ale art. 4 din Ordin prevede că, dosarul cuprinzând documentele justificative se păstrează la sediul angajatorului în vederea controlului, iar în situaţia în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea sunt semnate cu semnătură electronică calificată, furnizată de un furnizor de servicii acreditat.

4.4. În continuare se prevede că pentru colectarea actelor prevăzute la alineatul (1) şi (2) sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Considerații privind activitatea de creare de programe pentru calculator.

În sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de creare de programe pentru calculator se referă la prestarea efectivă a cel puţin uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator, corespunzătoare ocupaţiilor specifice prevăzute în Anexa la Ordin după caz, corespunzătoare activităţilor prevăzute în Anexa la Ordin și individualizate în fişa postului sau în oricare alt act juridic care stabileşte atribuţiile de serviciu.

Anexa la Ordin redă lista cuprinzând ocupațiile specifice activităților de creare de programe pentru calculator:

1. Administrator baze de date: activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite;

2. Analist: activităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor;

3. Inginer de sistem în informatică: activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă;

4. Inginer de sistem software: activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente ori proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns);

5. Manager de proiect informatic: activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor;

6. Programator: activităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile;

7. Proiectant de sisteme informatice: activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale;

8.  Programator de sistem informatic: activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă;

9. Programator ajutor: activităţi de asigurare a suportului tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile.

10. Analist ajutor: activităţi de asigurare a suportului tehnic pentru realizarea analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor;

11. Inginer de dezvoltare a produselor software: activităţi de analiză şi evaluare a cerinţelor pentru aplicaţiile informatice existente sau noi şi pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare şi întreţinere a soluţiilor software pentru satisfacerea acestor cerinţe;

6. Modalitatea concretă de aplicare și acordare a scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza:  unui contract individual de muncă,  a unui raport de serviciu, act de delegare sau detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordin  – veniturile anuale reprezentând cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit.

Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru angajaţii prevăzuţi la art. 2 alineatul (1) din Ordin se aplică pe întreaga perioadă în care aceştia desfăşoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator (alineatul (3) al art. 3 din Ordin).

În situaţia în care activitatea de creare de programe pentru calculator se desfăşoară efectiv pentru o fracţie din lună, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru angajaţii prevăzuţi la art. 2 alineatul (1) din Ordin se aplică pentru întregul venit din salarii şi asimilat salariilor realizat în luna respectivă. (alineatul (4) al art. 3 din Ordin).

De asemenea, conform alineatului (2) al art. 5 din Ordin, veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate din desfăşurarea activităţii de creare de programe pentru calculator pe teritoriul României, în baza unui act de detaşare sau delegare, scutirea se acordă în situaţia în care angajaţii prevăzuţi la art. 1 alineatul (1) și art. 2 alineatul (1) din Ordin și plătitorul (angajatorul/instituția publică/instituția publică locală) îndeplinesc cumulativ toate condițiile prevăzute de Ordin.

7. Persoanele responsabile de acordarea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzute de art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Acordarea facilităților fiscale constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venituri, în cazul angajaţilor prevăzuţi la art. 1 din Ordin, respectiv a conducătorului instituţiei publice, în cazul angajaţilor prevăzuţi la art. 2 din Ordin.

8. Concluzii

Începând cu data de 01 iunie 2023, angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (Cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), angajații din instituțiile publice, astfel cum sunt definite de art. 2 alineatul (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și angajații din instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alineatul (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor cumulative și a documentelor justificative prevăzute de Ordin, pot beneficia de facilitatea fiscală/scutirea fiscală prevăzută de art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Apelați la Mușat & Asociații – Societate Civilă De Avocați cu toată încrederea!


[1] Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 2 mai 2023;

[2] Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, republicată; 

[3] art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, republicată;

[4]Activități de editare a jocurilor de calculator;

[5] Activități de editare a altor produse software;

[6] Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) Această clasă include activitățile de scriere (programare), modificare, testare și asistență privind produsele software. Este asemenea inclusă scrierea de programe urmând indicațiile utilizatorilor (programe orientate pe client);

[7] Activități de consultanta in tehnologia informației. Această clasă include planificarea și proiectarea sistemelor de calculatoare ce integrează hardware, software și tehnologii de comunicații. Serviciile de consultanță pot include și activitatea de pregătire a utilizatorilor.

[8] Alte activități de servicii privind tehnologia informației. Această clasă include alte activități privind tehnologia informației și activități anexe care nu sunt clasificate în altă parte, cum ar fi:

  • servicii de recuperare a informațiilor din calculatoare în caz de dezastru
  • instalarea calculatoarelor personale
  • servicii de instalare a software etc.

[9]Activități de editare a jocurilor de calculator;

[10] Activități de editare a altor produse software;

[11] Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) Această clasă include activitățile de scriere (programare), modificare, testare și asistență privind produsele software. Este asemenea inclusă scrierea de programe urmând indicațiile utilizatorilor (programe orientate pe client);

[12] Activități de consultanta in tehnologia informației. Această clasă include planificarea și proiectarea sistemelor de calculatoare ce integrează hardware, software și tehnologii de comunicații. Serviciile de consultanță pot include și activitatea de pregătire a utilizatorilor.

[13] Alte activități de servicii privind tehnologia informației. Această clasă include alte activități privind tehnologia informației și activități anexe care nu sunt clasificate în altă parte, cum ar fi:

  • servicii de recuperare a informațiilor din calculatoare în caz de dezastru
  • instalarea calculatoarelor personale
  • servicii de instalare a software etc.

[14] Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, republicată;

[15] Legea nr. 500/2022 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

[16] Art. 2 alineatul (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pct. 39. ,, instituții publice locale – denumirea generică, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora;”