Posibile reglementări noi privind racordarea la rețeaua electrică de interes public

Autor: Tatiana Fiodorov, Managing Partner Fiodorov & Partners

În data de 1 februarie 2024, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei („ANRE”) a publicat spre consultare publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public („Proiectul de Ordin”). Principalele obiectivele ale Proiectului de Ordin includ următoarele:

  • Revizuirea prevederilor Regulamentului de racordare a utilizatorilor la rețeaua de interes public („Regulamentul de Racordare la Rețea”)[1] privind garanțiile financiare ce urmează a fi constituite in vederea emiterii unui aviz tehnic de racordare („ATR”) pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum şi/sau de producere cu o puetre pentru evacuare mai mare de 1 MW;

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați detaliile furnizate în Secțiunea A.

  • Punerea în aplicare a prevederilor art. 25 alin. (2)2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 („Legea Energiei”)[2], care prevede că „În cazul în care operatorii de reţea nu dispun de capacităţi suficiente pentru racordarea tuturor capacităţilor de producere a energie electrice pentru care a fost solicitată racordarea, aceştia pot aplica metode bazate pe piaţă de alocare a capacităţii existente a reţelelor, conform reglementărilor aprobate de ANRE”. Noile reguli urmăresc alocarea capacității disponibile a rețelei electrice prin metode de piață și să promoveze un mecanism care asigură un mediu competitiv.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați detaliile furnizate în Secțiunea B.

  • Revizuirea prevederilor Regulamentului de Racordare la Rețea privind dreptul de proprietate asupra stațiilor de transformare pentru racordarea locurilor de producere cu o tensiune egală sau mai mare de 110 kV.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați detaliile furnizate în Secțiunea C.

Părțile interesate sunt invitate să transmită comentarii cu privire la Proiectul de Ordin către ANRE în termen de 30 de zile de la data publicării. Pentru informații despre datele de contact, vă rugăm să consultați Secțiunea D.

A.         Garanția Financiară pentru RACORDAREA la rețea

Conform prevederilor Regulamentului de Racordare la Rețea aplicabile în prezent, în cazul unui loc de producere cu o capacitate instalată mai mare de 1 MW și pentru a cărui racordare la rețea sunt necesare a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, investitorul trebuie să constituie o garanție financiară („Garanția Financiară”), în cuantumul prevăzut în ATR, suma reprezentând un anumit procent (de până la 20%) din tariful de racordare la rețeaua electrică de interes public („Tariful de Racordare la Rețea”).

În conformitate cu prevederile art. 9 din Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul nr. 11/2014[3], Tariful de Racordare la Rețea este compus din 3 (trei) elemente, TI, TR şi TU, după cum urmează:

Tarif de Racordare la Rețea = TI, TR şi TU, după cum urmează:

  1. TI reprezintă cota de participare la finanţarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice, necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor („Lucrările de Întărire a Rețelei”); Lucrările de Întărire a Rețelei reprezintă lucrările din instalațiile operatorului de rețea, necesare asigurării condițiilor tehnice de descărcare a puterii suplimentare aprobate pentru racordarea investitorului. Lucrările de Consolidare a Rețelei includ și echipamentele de automatizare și calea de comunicație prevăzute în instalațiile operatorului de rețea pentru realizarea limitării operaționale;
  2. TR reprezintă componenta corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare („Instalația de Racordare la Rețea”); Instalația de Racordare la Rețea reprezintă instalația electrică dintre punctul de racordare [4]la rețeaua publică și punctul de delimitare [5];
  3. TU este componenta corespunzătoare: (a) verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii; b) verificării şi certificării conformităţii tehnice a centralei electrice cu cerinţele normelor tehnice în vigoare („Componenta de Analiză”) .

Anterior modificării Regulamentului de Racordare la Rețea prin Ordinul nr. 4/2023[6], ATR-ul era valabil până la emiterea certificatului de racordare și putea să își înceteze valabilitatea anticipat dacă investitorul nu constituia Garanția Financiară în termen de 3 (trei) luni de la data emiterii ATR-ului.

Începând cu data de 3 februarie2023 și în prezent, legea prevede că investitorul este obligat să furnizeze Garanția Financiară menționată în ATR până la încheierea contractului de racordare la rețea, ceea ce înseamnă că termenul de furnizare a acesteia a fost prelungit de la 3 (trei) luni la maximum 12 (douăsprezece) luni de la data emiterii ATR-ului.

În prezent, Proiectul de Ordin își propune să schimbe principiile de mai sus din 3 perspective principale:

Scenarii în care se va solicita Garanția FinanciarăProiectul de Ordin urmărește să stabilească obligația operatorilor de rețea de a solicita, la emiterea ATR-urilor pentru locurile de consum şi/sau de producer cu capacități de consum și/sau evacuare aprobate mai mari de 1 MW, constituirea unor garanții financiare în favoarea operatorilor de rețea, indiferent dacă soluţia de racordare prevede sau nu realizarea unor lucrări de armare în amonte de punctul de racordare .
Procentul din Tariful de Racordare afferent Garanției FinanciareProiectul de Ordin urmărește stabilirea unui procent fix de 5% din Tariful de Racordare la Rețea pentru cuantumul garanției financiare.
Scadența pentru plata Garantiei FinanciareProiectul de Ordin urmărește să stabilească obligația solicitanților de a furniza o garanție financiară înainte de data emiterii ATR;

În ceea ce privește normele tranzitorii, prevederile privind Garanția Financiară cuprinse în Proiectul de Ordin (odată intrate în vigoare) se vor aplica pentru cererile de racordare la rețea depuse de investitori pentru care, până la data intrării în vigoare a Proiectului de Ordin, nu a fost emis avizul tehnic de racordare. Pe de altă parte, este important de menționat că proiectele pentru care a fost deja emis un ATR nu vor fi obligate să furnizeze  Garanție Financiară până la data contractului de racordare la rețea. În consecință, în cazul în care Proiectul de Ordin va intra în vigoare, proiectele lipsite de viabilitate financiară pentru care a fost deja emis ATRl vor continua să blocheze capacitatea de racordare la rețea până la expirarea ATR-ului sau a autorizației de construire, ceea ce poate duce la întârzieri și incertitudini în cee ace priveste alocarea capacității disponibile a retelei electrice.

B.         Licitațiile de alocare a capacității rețelei vor AVEA LOC începând cu ANUL 2025

Proiectul de Ordin urmărește revizuirea procesului de racordare la rețeaua electrică de interes public pentru proiectele de peste 1 MW, îndepărtându-se de la modelul actual, de tip primul venit, primul servit și îndreptându-se spre un sistem de alocare a capacității pe baza de licitație, unde alocarea are loc în baza factorului determinant al celui mai mare preț oferit. Aceste licitații sunt planificate să aibă loc anual, ghidate de o metodologie și de un studiu global de soluție realizat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» – S.A.  pentru a evalua capacitatea disponibilă și cerințele de întărire a rețelei. Perioada de alocare se întinde pe 10 ani, începând cu al doilea an de după fiecare licitație. Implementarea acestui mecanism este programată să înceapă în luna ianuarie a anului 2025.

C.         DREPTUL DE PROPRIETATE asupra staȚiei de transformare

Proiectul de Ordin prevede că, în cazul în care racordarea este planificată la reţeaua electrică cu tensiunea 110 kV sau mai mare prin realizarea unei staţii de transformare, aceasta și liniile de conexiune fac parte din reţelele electrice de transport, iar lucrările de realizare a respectivei stații și a liniilor electrice de conexiune a acesteia reprezintă lucrări de întărire conform prevederilor art. 42 alin. (1) lit. a) sau b) din Regulamentul de Racordare la Retea. În ceea ce privește normele tranzitorii, aceste prevederi vor fi aplicabile cererilor de racordare care au fost înregistrate anterior datei de intrare în vigoare a Proiectul de Ordin, dacă nu au fost emise avizele tehnice de racordare.

D.         ConsultaRE publicĂ

Părțile interesate sunt invitate să-și transmită comentariile către ANRE în termen de 30 de zile de la data publicării la anre@anre.ro și srpee@anre.ro.

Asistență suplimentară la Fiodorov & Partners:

Qr code

Description automatically generated

Tatiana Fiodorov, tatiana.fiodorov@afpartners.ro


[1] Publicat în Monitorul Oficial, Partea I Nr. 517a din 19 august 2013, cu modificările ulterioare.

[2] Publicat în Monitorul Oficial, Partea I Nr. 485 din 16 iulie 2023, cu modificările ulterioare.

[3] Publicat în Monitorul Oficial, Partea I Nr.145 din 27 februarie 2014 cu modificările ulterioare.

[4] Punctul de racordare este punctul fizic al rețelei la care va fi racordată centrala electrică.

[5] Punctul de delimitare este punctul de delimitare a instalatiilor detinute de investitorul centralei de instalatiile apartinand operatorului de retea.

[6] Publicat în Monitorul Oficial , Partea I Nr. 95 din 3 februarie 2023.