Noi reglementari si schimbare de viziune cu privire la aplicarea prevederilor art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 675 din 4 septembrie 2015, a fost publicata Instructiunea nr. 1/2015 emisa in aplicarea prevederilor art. 186 si 190 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (“Instructiunea”).

Autori: Av. Carmen Banateanu, Av. Adrian Vladu, Radulescu & Musoi

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (“ANRMAP”) a emis Instructiunea in vederea abordarii unitare a situatiilor in care este incidenta aplicarea dispozitiilor art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006.

Sustinerea unui tert in indeplinirea contractului

Potrivit art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada situatiei sale economice si financiare, precum si a capacitatii tehnice si/sau profesionale, iar operatorul economic poate fi sustinut, in vederea indeplinirii contractului, si de un tert sustinator.

Prin Hotararea din Cauza C-176/98 Holst Italia Spa – Comune Cagliari, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a apreciat ca, pentru a dovedi ca indeplineste criteriile in vederea participarii la atribuirea contractului de servicii, unui furnizor de servicii trebuie sa i se permita sa se bazeze, din punct de vedere economic, financiar si tehnic, pe situatia altor entitati, indiferent de forma legala a relatiei pe care o are cu acestea, cu conditia sa poata demonstra ca poate dispune de resursele acestor entitati ce sunt necesare pentru realizarea contractului.

In vederea implementarii deciziei sus mentionate, Instructiunea stabileste ca autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare sustinerea de care beneficiaza operatorul economic in baza unui angajament ferm al tertului sustinator, ca proba a indeplinirii cerintelor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire, cu conditia ca operatorul economic respectiv sa poata demonstra ca dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului.

De asemenea, pentru a putea fi luat in considerare, angajamentul ferm al tertului sustinator trebuie sa specifice faptul ca disponibilizarea resurselor se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza.

In situatiile in care operatorul economic nu este conditionat de acordul unei terte parti pentru accesul la resurse financiare sau tehnice, nu este necesara nominalizarea respectivei entitati in calitate de tert sustinator, simpla dovada privind accesul la resurse financiare sau tehnice fiind suficienta pentru indeplinirea cerintei de clarificare. Instructiunea aduce cu titlu de exemplu in acest sens situatia in care operatorul economic poate prezenta doar dovada privind accesul la o linie de credit sau dovada achizitionarii unor echipamente in sistem de leasing, fara nominalizarea institutiei de credit sau a societatii de leasing ca tert sustinator.

Pentru a demonstra ca operatorul economic poate dispune de resursele tertului sustinator, necesare pentru realizarea contractului, tertul care asigura sustinerea va depune documente din care sa rezulte intentia clara de colaborare cu operatorul economic pe piata din Romania si ca va putea sa isi mobilizeze resursele/utilajele/personalul astfel incat sa intervina eficient, intr-un timp rezonabil, in cazul in care situatia necesita acest lucru.

Autoritatea contractanta poate solicita tertului sustinator, oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente suplimentare care sa sustina demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare prevazute si asumate prin angajamentul ferm, in situatia in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau posibilitatea de punere in practica a celor cuprinse in respectivul angajament.

Clauze contractuale

Instructiunea aduce recomandari cu privire la clauzele contractuale ce ar trebui incluse in contractele dintre autoritatile contractante si operatorii economici care au fost desemnati castigatori si care beneficiaza de sustinerea unui tert.

Astfel, prevederile contractuale trebuie sa garanteze autoritatii contractante posibilitatea de a obliga tertul sustinator sa se substituie operatorului economic, in cazul in care acesta se afla in imposibilitate de a executa contractul, astfel incat acea parte a contractului ce face obiectul angajamentului ferm asumat de tert sa poata fi dus la indeplinire.

De asemenea, prevederile contractuale trebuie sa acorde autoritatii contractante posibilitatea de a urmari orice pretentii pe care operatorul economic le-ar putea avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm.

Conflictul de interese

Potrivit art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181.

Cu toate acestea, dispozitiile art. 691 din OUG nr. 34/2006, referitoare la conflictul de interese, sunt aplicabile si tertilor sustinatori.

Pentru a elimina discrepanta legislativa, Instructiunea prevede ca autoritatea contractanta va solicita (in mod obligatoriu) tertului sustinator completarea si prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 si va putea solicita acestuia si alte documente pe care le considera edificatoare pentru a se asigura ca acesta nu se afla in conflict de interese.

Cumul de functii

Niciun text de lege nu se opune ca un anumit operator economic sa fie nominalizat atat ca tert sustinator, cat si ca subcontractant, in cadrul aceleiasi proceduri.

Mai mult decat atat, Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie (“Ordinul nr. 509/2011”) prevede ca, in cadrul aceleiasi oferte/proceduri, un operator economic poate indeplini atat calitatea de subcontractant, cat si pe cea de tert sustinator, prin prezentarea de documente edificatoare in acest sens.

Instructiunea confirma posibilitatea de a utiliza in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica acelasi operator economic, atat in vederea acordarii sustinerii necesare, cat si ca subcontractant, fiecare implicandu-se in procedura in limitele permise de legislatia in vigoare.

In situatia in care mai multi operatori economici care participa la aceeasi procedura de atribuire beneficiaza de sustinere din partea aceluiasi tert, autoritatea contractanta poate solicita clarificari din care sa reiasa ca o asemenea situatie nu reprezinta un element de natura a distorsiona competitia.

Cumularea capacitatii tertilor sustinatori

Una din cele mai importante modificari ale Instructiunii permite cumularea capacitatii mai multor terti, in vederea indeplinirii cerintelor de calificare, modificand drastic legislatia in vigoare si practica Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (“CNSC”) si a instantelor de judecata nationale.

Aceasta modificare vine ca urmare a pronuntarii Hotararii Curtii Europene de Justitie din Cauza C-94/12 – SWM Construzioni 2 Spa v. Provincia di Fermo, care a statuat ca dispozitiile nationale prin care se interzice, in general, operatorilor economici care participa la o procedura de atribuire a unui contract de achizitii publice de lucrari mentionarea capacitatilor mai multor intreprinderi pentru aceeasi categorie de calificare sunt in contradictie cu prevederile europene in materia achizitiilor publice.

Ordinul nr. 509/2011 a prevazut, in Anexa 2, la cerinta privind experienta similara – oferta comuna si sustinator ca cerinta privind experienta similara solicitata va fi indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.

Mai mult, in finalul Anexei 2, se prevede ca, indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri sau cea privind experienta similara va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.

Practica CNSC a fost constanta in aceasta privinta, considerand ca experienta similara poate fi cumulata doar in cazul unei asocieri, intre membrii acesteia, iar nu si intre o asociere si tertul sustinator, iar legiuitorul, daca ar fi dorit sa opereze un cumul si intre experienta similara a ofertantului/asocierii cu experienta similara a tertului sustinator, ar fi prevazut expres aceasta posibilitate, similar situatiei membrilor asocierii[1].

Cu toate acestea, in practica CNSC au existat si opinii separate, care au considerat ca, astfel cum apare in opinia majoritara bazata pe prevederile Ordinului nr. 509/2011, solutia apare ca injusta, respectiv inlaturarea unui ofertant pentru lipsa experientei similare, desi acesta o probeaza[2].

Instructiunea traseaza astfel noi perspective cu privire la aceasta situatie, mentionand in mod expres ca, atunci cand operatorul economic demonstreaza indeplinirea unei cerinte de calificare legate de situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul ori mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului/candidatului pentru indeplinirea respectivei cerinte.

Ca urmare a adoptarii acestei prevederi, dispozitiile contrare cuprinse in Ordinul nr. 509/2011 devin inaplicabile, iar autoritatile contractante vor trebui sa considere indeplinita cerinta de calificare atunci cand capacitatea operatorului economic este probata prin cumulare, cu cea a unuia sau mai multor terti sustinatori.

[1] CNSC, Decizia nr. 1875/2014.
[2] Idem.