Noi reglementari privind statutul profesiei de avocat

In Monitorul Oficial a fost publicata, recent, o hotarare ce completeaza Statutul profesiei de avocat si prin care au fost introduse noi restrictii si sanctiuni.

Este vorba despre Hotararea nr. 13/2015 a Congresului Avocatilor, privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, ce a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din data de 27 august 2015.

Hotararea aduce urmatoarele modificari:

I. Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41.1, cu urmatorul cuprins:

Art. 41.1:

(1) Este interzis avocatului ca in exercitarea oricarei activitati din cele prevazute la art. 3 din Lege sa colaboreze in orice mod cu persoane fizice sau juridice care indeplinesc acte ori desfasoara fara drept activitati specifice profesiei de avocat.

(2) Incalcarea prevederilor alin. (1) constituie abatere disciplinara grava si se sanctioneaza cu excluderea din profesie.

II. La articolul 71, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1.1), cu urmatorul cuprins:

(1.1) Nu pot face parte din consiliul baroului avocatii care au datorii scadente privind taxele si contributiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. si al baroului, precum si a fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor si ale filialelor.

III. Dupa articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86.1, cu urmatorul cuprins:

Art. 86.1:

Presedintele de onoare al U.N.B.R., care nu este membru al organelor de conducere ale profesiei constituite la nivelul U.N.B.R., poate participa, fara drept de vot, la lucrarile acestor organe.(Ema Graur)