Modificări legislative cu impact în zona de construcții și urbanism

De: Mihai Caragui, Partner Suciu Popa şi Dan Oltean, Managing Associate


Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 a fost adoptat prin votul final al Senatului, fiind în etapa trimiterii spre promulgare.

Conform expunerii de motive, prin modificările aduse se urmărește adoptarea de măsuri care să clarifice anumite aspecte din cadrul legal existent referitoare la urbanism și să restabilească echilibrul procesual în litigiile născute în acest sector.

Printre modificările de interes se numără:

  • detalierea limitativă a informațiilor accesibile publicului referitoare la autorizațiile de construire: în termen de maxim 30 de zile de la emiterea autorizației de construire, autoritățile trebuie să pună la dispoziția publicului informațiile aferente incluzând obligatoriu:(i) numărul autorizaţiei de construire şi data emiterii acesteia, (ii) titlul/descrierea proiectului, (iii) procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare a terenului, (iv) retragerile construcţiilor de la limitele de proprietate, (v)suprafeţele, (vi) regimul de înălţime şi înălţimile construcţiilor (vii) avizul autorităţii competente în domeniul protejării patrimoniului cultural dacă a fost solicitat/obținut, (viii) avizul autorităţii competente în domeniul protejării mediului dacă a fost solicitat/obținut, (ix) planul de situaţie şi (x) planurile cu toate fațadele
  • obligația menționării finalizării operaţiunilor de publicitate: autoritățile au obligația ca odată cu publicarea informațiilor aferente emiterii autorizației de construire, să publice și data finalizării operațiunilor de publicitate a conținutului autorizației de construire
  • obligația notării în cartea funciară a autorizației de construire: beneficiarul autorizației de construire are obligația, după comunicarea autorizaţiei de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum şi într-un ziar de largă răspândire, numărul autorizaţiei de construire şi data emiterii acesteia, precum și titlul/descrierea proiectului, precum şi să amplaseze în şantier, la loc vizibil, panoul de identificare al investiţiei
  • termene reduse pentru ONG-uri referitoare aferente litigiilor specifice de urbanism: Pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizaţiile de construire, termenul pentru formularea plângerii prealabile (dacă e obligatorie) este de 30 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate. De asemenea, pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală,termenul este de 60 de zile şi se calculează de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluţionare a plângerii, indiferent care dintre aceste date survine prima. Dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizaţiile de construire, termenul este de 60 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate. În ceea ce privește prescripția dreptului de a ataca hotărârile de aprobare, acesta se reduce la 1 an de la data aprobării pentru organismele sociale interesate.

Pe lângă cele de mai sus, proiectul de lege aduce și anumite modificări cu impact în zona Legii contenciosului administrativ nr.554/2004:

  • modificări aferente termenului de anulare– cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoașterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce și într-un termen de 6 luni de la dată luării la cunoştinţă a conţinutului actului, dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie.
  • modificări aferente suspendării  executării actului administrativ–  persoanei vătămate îi vor reveni doar 30 de zile de la luarea la cunoștință a conținutului actului care nu mai poate fi revocat pentru a cere instanței suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond.
  • de asemenea, se include și un termen nou pentru solicitarea suspendării executării actelor administrative prin acțiunea principală, suspendarea putându-se formula odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, în termen de maximum 60 de zile de la introducerea acţiunii principale.

Proiectul de Lege urmează a fi supus procesului promulgării de către Președintele României.


Suciu Popa (http://www.suciupopa.ro;  ​Linkedin: suciu-popa-&-asociații) este o firmă de avocați de top, ce oferă servicii juridice complete, cu performanțe notabile în toate ariile dreptului afacerilor, incluzând litigii și arbitraje, drept imobiliar și construcții, administrativ și contencios, dezvoltarea de proiecte, energie și resurse naturale, fiind clasată în mod constant de toate directoarele locale și internaționale în topul furnizorilor de servicii juridice. Fiind angajată pe deplin să facă diferența pe piața avocațială din România, Suciu Popa se bazează pe experiența și reputația solidă a avocaților și a partenerilor săi, construite pe parcursul a peste 20 de ani de asistență a clienților multinaționali, investitorilor strategici și fondurilor de investiții, autorităților publice și instituțiilor financiare internaționale, în unele dintre cele mai complexe tranzacții transfrontaliere, proiecte de investiții și litigii.