LEGAL ALERT Reff | Asociații | Diana Fainita , Florentina Munteanu | Modificări aduse cadrului legislativ în materia procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență

În data de 2 octombrie 2018 a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei (în continuare, “Ordonanța”), ce aduce unele modificări actualului cadru legislativ în materia procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență, așa cum le vom detalia în continuare.

Ordonanța aduce modificări actualului cadru legislativ în materia procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență, respectiv Legea nr. 85/2014 (în continuare „Legea 85/2014” sau „Legea Insolvenței”), după cum urmează:

 Cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitor. Reguli referitoare la valoarea-prag avută în vedere la deschiderea procedurii insolvenței, ca mijloc de protecție a creditorului bugetar
În prezent, valoarea prag pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii este de 40.000 lei (atât pentru creditori, cât și pentru debitori). Prin Ordonanța a fost introdusă o condiție suplimentară în sarcina debitorului pentru a putea introduce cerere de deschidere a procedurii insolvenței și anume, cuantumul creanțelor bugetare trebuie să reprezinte mai puțin de 50% din totalul declarat al creanțelor acestuia, în caz contrar acesta din urmă nu va putea formula cerere de deschidere a procedurii.

 Instituirea unor incompatibilități – garant al imparțialității participanților la procedura insolvenței
Nu poate fi desemnată în calitate de administrator special persoana fizică sau juridică care are calitatea de creditor în procedura.
Nu pot fi desemnate în calitate de persoane de specialitate (avocați, experți contabili, evaluatori și alți specialiști) persoanele care se află într-o relație contractuală de natură a crea un conflict de interese sau sunt persoane afiliate cu administratorul/lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori.

 Reguli noi cu privire la prescripția acțiunii în atragerea răspunderii patrimoniale a persoanelor culpabile de starea de insolvență
Acțiunea de atragere a răspunderii va putea fi introdusă în termen de 3 ani de la data la care a fost sau trebuia să fie cunoscută persoana culpabilă de starea de insolvență, însă cel mai târziu până la data publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la insolvență.

 Reguli noi cu privire la:
Demararea procedurii de executare silită cu privire la creanțele născute în cursul procedurii de insolvență cu o vechime mai mare de 60 de zile.
Tratamentul creanțelor bugetare în cadrul procedurii:
a) creanţele fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal contestat şi a cărui executare silită nu a fost suspendată prin hotărâre judecătorească definitivă vor fi admise la masa credală şi înscrise sub condiţie rezolutorie până la finalizarea contestaţiei de către instanţa de contencios;
b) se introduce posibilitatea convertirii creanțelor bugetare în acțiuni, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții cumulative și cu consimțământul creditorului bugetar;
c) criteriile creditorului bugetar de votare a planului de reorganizare, ce propune reducerea creanțelor bugetare negarantate cu până la 50%.

Cesiunea creanțelor bugetare condiționată de îndeplinirea cumulativă a urmatoarelor condiții:
a) prețul este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanțelor înscrise în tabelul definitiv;
b) plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;
c) cesionarul jusitifică un interes public în vederea cesionării creanței.

 Modificări semnificative sunt aduse și în privința regimului juridic al insolvenței societăților de asigurare/reasigurare, dintre care amintim:
a) introducerea obligatorie a Fondului de Garantare în Comitetul Creditorilor;
b) lichidarea și valorificarea drepturilor din patrimoniul societăților de asigurare/reasigurare se va realiza cu înștiințarea Fondului de Garantare și cu aprobarea adunării creditorilor;
c) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita judecătorului sindic înlocuirea lichidatorului judiciar în cazul în care constată neîndeplinirea atribuțiilor, ulterior urmând a fi desemnat un lichidator din lista practicienilor în insolvență agreați de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
d) în termen de 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, polițele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare încetează de drept;
e) sumele rezultate din valorificarea rezervelor tehnice ale societății de asigurare/reasigurare vor fi distribuite integral Fondului de garantare în vederea stingerii creanțelor aferente plăților de despăgubiri/indemnizații acordate creditorilor de asigurări.

Intrarea în vigoare
Ordonanţa a intrat în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv la data de 02.10.2018. Cu privire la aplicarea în timp a modificărilor aduse, se prevede aplicarea imediată a termenelor din cuprinsul Ordonanței, respectiv cererilor formulate în cadrul proceselor începute înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței, inclusiv a celor nesoluționate până la această din urmă dată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here