GUEST WRITERS | Rădulescu Mușoi | Roxana Mușoi, Senior Partner & Anca Constantin, Associate: Ce pot face IMM-urile pentru asigurarea lichidităţii pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19

În actualele circumstanţe excepţionale create de raspandirea virusului COVID-19, companiile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate sau chiar o indisponibilitate de lichiditate. Aceasta poate afecta grav situaţia economică a multor companii sănătoase, pe termen scurt şi mediu, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând supravieţuirea acestora.

In acest context, Guvernul a adoptat vineri o serie de masuri pentru asigurarea lichidităţii IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19.

Astfel, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare (“OUG nr. 29/2020”), au fost modificate conditiile de acordare de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii (“IMM”) de către instituţiile de credit in conditiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 (“OUG nr. 110/2027”) privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA (“Programul”).

 1. Acordarea de garanţii de stat

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea beneficiarului participant în Program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:

 1. Unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice (“MFP”).

Aceste garantii se acorda în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei.

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei.

Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei.

sau

 1. Una sau mai multe garanţii pentru credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat de stat.

Garantiile se acorda în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior.

Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situaţii financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanţării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanţele lunare.

 1. Facilitati acordate beneficiarilor

MFP subvenţionează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii, mentionate anterior, în procent de 100%.

Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a OUG nr. 29/2020 şi poate dura până la 31 martie 2021.

Subvenţionarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru primul an şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020, cu respectarea legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.

De asemenea, pentru aceste credite nu se aplica prima de garantare (compusa din comisionul de risc si comisionul de administrare).

 1. Conditii de acordare a creditelor garantate de stat

In vederea obtinerii unui credit necesar finantarii capitalului de lucru, conditiile de acordare vor fi discutate/negociate cu banca finantatoare.

In mod obisnuit, bancile verifica bonitatea beneficiarului pe baza situatiilor financiare si a istoricului de plata/relatiei cu banca respectiva, solicitand un set de documente care includ, printre altele: documente corporative (certificat de inregistrare, certificat constatator, act constitutiv, hotarari ale organelor competente pentru aprobarea finantarii si constituirea garantiilor etc.), situatii financiare (balante, bilanturi inregistrate la organele fiscale, pentru ultimii 3 ani), certificate fiscale, documente de proprietate privind garantiile ce urmeaza a fi constituite (de ex. ipoteci asupra unor bunuri mobile/ imobile/ creante etc.), daca este cazul, in completarea garantiei emise de catre FNGCIMM.

Pe langa celelalte conditii prevazute in OUG nr. 110/2017, pentru a beneficia de garantia emisa de catre stat (prin FNGCIMM), prin OUG nr. 29/2020 s-a prevazut ca beneficiarul trebuie sa nu înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, iar in cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului.

 1. Procedura de aprobare

In mod obisnuit, procedura de aprobare a creditului garantat de stat presupune:

 • o pre-aprobare initiala, in functie de o analiza sumara a documentelor/informatiilor prezentate conform celor de mai sus, verificarea bazelor de date (ANAF, CRI, CRB etc.), parcurgerea procedurilor KYC/AML/CFT;
 • analiza financiara si juridica a documentelor/informatiilor si aprobarea creditului;
 • semnarea contractului de credit;
 • emiterea garantiei de catre FNGCIMM;
 • constituirea si inregistrarea altor garantii constituite de catre beneficiar in registrele de publicitate (Cartea Funciara, RNPM), dupa caz;
 • punerea la dispozitie a creditului (utilizarea).
 1. Durata finantarii

Durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.

Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017.

 1. Monitorizarea

Ulterior, banca va realiza monitorizarea utilizarii creditului, pe toata durata acordarii acestuia (fiind necesara transmiterea catre banca a unor rapoarte si/sau informatii financiare, conform cerintelor contractului de credit incheiat).

Sumele din credit/linia de credit acordate cu respectarea condiţiilor Programului pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru.

 1. Alte modalitati de asigurare a lichiditatilor – amanarea la plata a ratelor bancare

Amanarea la plata a ratelor bancare se poate agrea cu banca/ institutia financiara cu care au fost contractate finantarile respective. Mentionam ca fiecare banca/ institutia financiara are procedurile sale specifice, iar decizia de amanare/ esalonare va fi adoptata de catre acestea, in fiecare caz in parte.

Nu exista, la acest moment, nicio reglementare legala care sa impuna bancilor/ institutiilor financiare o obligatie de amanare/ esalonare la plata a ratelor bancare in contextul pandemiei SARS-CoV-2, in practica, insa, cele mai multe banci/ institutii financiare fiind receptive la solicitarile clientilor.

Potrivit dispozitiilor OUG nr. 29/2020, in contractele în derulare încheiate de IMM care şi-au întrerupt activitatea in contextul pandemiei SARS-CoV-2  şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă (CSU), poate fi invocată forţa majoră împotriva bancii/ institutiei financiare numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de urgenţă.

In intelesul OUG nr. 29/2020, se prezumă a constitui caz de forţă majoră, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea IMM, afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă (CSU).

Caracterul imprevizibil se raportează la momentul naşterii raportului juridic afectat, insa nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenţă. Prezumţia poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă.

Prin urmare, in situatia in care banca/ institutia financiara nu este receptiva la solicitarea de amanare/esalonare a ratelor bancare, clientul IMM va putea invoca forta majora in cazul in care şi-a întrerupt activitatea in contextul pandemiei SARS-CoV-2 şi deţine certificatul de situaţie de urgenţă (CSU).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here