GUEST WRITERS | Rădulescu Mușoi | Carmen Bănățeanu, Partner & Alexandru Chiriac, Senior Associate: Amânarea la plată a unor datorii catre stat

În contextul actual, in care răspândirea virusului COVID-19 este o urgenţă severă de sănătate publică pentru cetăţeni şi entităţile economice, cu impact major asupra mediului economic generat deja şi care se preconizează a fi generat de măsurile excepţionale de primă urgenţă Guvernul a adoptat o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Astfel, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare (“OUG nr. 29/2020”), au fost stabilite unele facilitati pentru agentii economici, cele mai importante fiind:

 1. Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale (“OG nr. 6/2019”), are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august – 31 octombrie 2019, precum şi în perioada 1 februarie – 31 iulie 2020, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare,

In acest sens, contribuabilul trebuie sa se adreseze unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.

Solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 octombrie 2020, sub sancţiunea decăderii.

 1. Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 şi neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de OUG nr. 29/2020 nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală.

Prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, aceste obligaţii fiscale nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.

 1. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală.

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.

 1. Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Pentru contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, prevederile se aplică pentru plăţile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

 1. Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă (CSU) beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.
 2. În contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la lit e) de mai sus, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii şi-au întrerupt activitatea, poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de urgenţă.

Se prezumă a constitui caz de forţă majoră, în sensul OUG nr. 29/2020, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici şi mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă (CSU). Prezumţia poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul naşterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenţă.

 1. Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate cu autorităţile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii şi-au întrerupt activitatea nu se datorează pentru durata stării de urgenţă.
 2. În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv, pentru:
 • plata impozitului pe cladiri;
 • plata impozitului pe teren;
 • plata impozitului pe mijlocul de transport.

De asemenea, termenul de 31 martie inclusiv pentru acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

Măsurile fiscale prevăzute la lit. b) si c) de mai sus încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here