GUEST WRITER Suciu Popa: Planul de Modernizare – oportunități pentru spijinirea proiectelor în sectorul energetic

Autori: Noemi Siman si Daiana Ichimescu, SUCIU POPA

Tranziția către neutralitatea climatică și independența energetică sunt subiecte intens discutate în ultima perioadă. În mod natural, aceste teme au accentuat necesitatea promovării investițiilor și proiectelor în domeniul energetic.

Pentru realizarea acestor obiective, la nivel european au fost promovate diverse politici în vederea asigurării unei tranziții către o energie verde. Printre aceste măsuri se numără și Fondul pentru modernizare, un instrument esențial al proiectului european supranumit Green Deal, care vizează modernizarea sistemelor și promovarea eficienței energetice, prin asigurarea finanțărilor necesare.

Pentru a facilita accesul proiectelor naționale la fondurile europene, în Monitorul Oficial nr. 459 din data de 9 mai 2022 a fost publicata Ordonanța de Urgență privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 1. Modalitățile de finanțare și sectoare prioritare

Conform normelor recent adoptate, finanțările din Fondul pentru modernizare se vor acorda prin următoarele mecanisme:

   1. Granturi;

   2. Garanții;

   3. Împrumuturi preferențiale;

   4. Rambursarea parțială a împrumuturilor bancare;

   5. Plăți suplimentare pentru dobânzile la împrumuturile bancare;

   6. Contracte pentru diferență sau bonusuri de cogenerare etc.

Aceste fonduri vor fi alocate investițiilor în sectoare prioritare, precum surse regenerabile de energie, stocarea energiei, infrastructură energetică (incluzând rețele de transport și distribuție), cogenerare de înaltă eficiență, producție de hidrogen verde etc.

 1. Selecția propunerilor de investiții

La nivel de Ordonanță, nu a fost stabilită o valoare minimă a proiectelor de investiții, respectiv nu au fost stabilite criterii zonale privind eligibilitatea acestora.

Prin ordin al Ministrului Energiei urmeaza sa se elaboreze documentațiiile aferente procedurilor de selecție a propunerilor de investiții stabilite de către Comitetul de Supraveghere, ghidurile solicitantului și documentația necesară pentru derularea procedurii de selecție a propunerilor de investiții.

Depunerea, evaluarea, contractarea și implementarea investițiilor se vor efectua prin intermediul unui sistem informatic dedicat gestionării Fondului pentru modernizare.

 1. Încheierea Contractelor de finanțare

Natura și părți. Contractul de finanțare este un contract de adeziune și stabilește cadrul juridic în care se va desfășura relația contractuală dintre Ministerul Energiei sau, după caz, dintre autoritățile publice centrale de specialitate cărora Ministerul Energiei le-a încredințat gestionarea unor domenii de investiții în baza unui acord de delegare, și beneficiarii investițiilor, care pot fi entități de drept public sau privat. Prin contractul de finanțare se va stabili durata contractului și calendarul de implementare a proiectului. Ministerul Energiei va fi tinut sa publice pe pagina sa de internet, în mod regulat, lista actualizată a tuturor beneficiarilor finanțării din Fondul pentru modernizare.

Mecanisme de finanțare. Finanțarea asigurată reprezintă finanțare nerambursabilă, iar acordarea acesteia se supune analizei în materie de ajutor de stat.

Acordarea finanțării. Finanțarea cheltuielilor eligibile va fi acordată în baza cererilor de prefinanțare și rambursare, în conformitate cu termenele stabilite în calendarul de implementare agreat în contractul de finanțare.

Plățile între Ministerul Energiei și beneficiari se vor efectua în lei, în conturile desemnate în acest scop. Sumele încasate nu vor putea fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate, în caz contrar beneficiarii riscând să fie obligați la rambursarea totală sau parțială, la solicitarea Ministerul Energiei. Disponibilitățile din sumele primite din Fondul pentru modernizare rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar se reportează în anul următor.

Beneficiarul are obligația depunerii de cereri de rambursare, după primirea facturilor și a documentelor justificative pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor, și după achitarea costurilor respective. Perioada dintre două cereri de rambursare nu poate depăși 2 ani.

Ordonanța impune ca beneficiarul să contracteze un auditor financiar independent pentru verificarea costurilor solicitate la rambursare de la Ministerul Energiei.

Investiții suspendate. Investiția este suspendată, prin ordin/decizie al ministrului energiei și/sau a autorității publice centrale de specialitate, în oricare dintre următoarele situații:

  1. investiția nu a fost finanțată pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi;

  1. suma totală a veniturilor din Fondul pentru modernizare, plătite pentru investiție, nu a fost cheltuită în termen de 5 ani de la data deciziei de plată relevante a Comisiei Europene, cu excepția cazului în care a fost implementată printr-o schemă multianuală.

Reziliere. Ministerul Energiei/ Autoritatea publică centrală de specialitate reziliază contractul de finanțare în caz de identificare a unei nereguli, a unei duble finanțări sau a încălcării contractului de finanțare. Decizia de reziliere a contractului de finanțare va cuprinde sumele de restituit în lei de către beneficiari și va constitui titlu de creanță în temeiul Codului de Procedură Fiscală.

În contextul în care au fost anunțate deja anumite parteneriate dintre Ministerul Energiei și alte instituții publice pentru call-uri referitoare la proiecte de investiţii importante în vederea accesării fondurilor, emiterea normelor secundare pentru implementarea prevederilor Ordonanței reprezintă următorul pas în vederea asigurării unui cadru legislativ complet indeplung asteptat de mediul de afaceri.

Suciu Popa este o firmă de avocati de top, ce oferă servicii juridice complete, cu performanțe notabile în toate ariile dreptului afacerilor, incluzând litigii și arbitraje, drept imobiliar, administrativ și contencios, dezvoltarea de proiecte, energie și resurse naturale, fiind clasată în mod constant de toate directoarele locale și internaționale în topul furnizorilor de servicii juridice. Fiind angajată pe deplin să facă diferența pe piața avocatială din România, Suciu Popa se bazează pe experiența și reputatia solidă a avocatilor și a partenerilor săi, construite pe parcursul a peste 20 de ani de asistență a clientilor multinationali, investitorilor strategici și fondurilor de investitii, autorităților publice și instituțiilor financiare internaționale, în unele dintre cele mai complexe tranzactii transfrontaliere, proiecte de investiții și litigii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here