GUEST WRITER Suciu Popa: Modificarea legislației privind achizițiile publice – un imperativ în contextul implementării PNRR

Autori: Cleopatra Leahu, Partner & Andrei Nicolae, Associate

În contextul adoptării PNRR, nevoia de a adopta măsuri în domeniul achizițiilor publice a devenit și mai actuală. Pentru a facilita implementarea proiectelor de investiții cu impact major la nivel național și local, Guvernul României a adoptat Ordonanța nr. 3 din 27 august 2021, reglementând anumite măsuri cu rolul de a perfecționa și flexibiliza sistemul achizițiilor publice.

Modificările vizează Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

În ceea ce privește Legea nr. 98/2016, principalele modificări aduse sunt următoarele:

  • definiția subcontractantului va fi clarificată, în vederea eliminării oricărei confuzii cu cea a furnizorului;
  • procedura simplificată va fi inclusă, pe lângă licitația deschisă sau licitația restrânsă, în cazul în care autoritatea contractantă are dreptul să aplice procedura de negociere competitivă sau de dialog competitiv;
  • operatorul economic declarat câștigător nu va mai avea obligația să prezinte câte un certificat constatator pentru fiecare sediu secundar sau punct de lucru;
  • perioada maximă de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului individual se reduce de la 80 de zile la 30 de zile (pentru licitația deschisă și licitația restrânsă), 15 zile (pentru procedura simplificată și negocierea fără publicarea prealabilă a anunțului de participare) și 50 de zile (pentru negocierea competitivă și dialogul competitiv);
  • depunerea documentelor în substanțierea DUAE, în cazul procedurii simplificate, nu va avea vreun termen.
  • autoritatea contractantă va fi obligată să solicite ofertantului să precizeze în oferta sa inclusiv partea sau părțile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți;

Cu privire la Legea nr. 101/2016, Ordonanța aduce următoarele modificări substanțiale:

  • despăgubirile acordate de către instanța de judecată, în cazul în care acestea se solicită de către persoana vătămată pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, nu pot să depășească valoarea profitului nerealizat, asumat și stabilit de către operatorul economic prin propunerea financiară depusă în cadrul ofertei;
  • autoritatea contractantă va fi obligată să semneze contractul de achiziție publică cu ofertantul câștigător, după pronunțarea deciziei CNSC sau a primei instanțe, chiar dacă decizia/hotărârea nu este definitivă. În plus, Ordonanța prevede că hotărârea primei instanțe este executorie, suspendarea acesteia nefiind posibilă;
  • cererile introduse la instanțele judecătorești privind suspendarea procedurii de atribuire și/sau executarea contractului de achiziție publică vor fi însoțite de dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Eficientizarea, reducerea termenelor, posibilitatea încheierii contractelor de achiziție într-un termen mai rapid, dar și impunerea în sarcina autorităților/entităților contractante a unor noi obligații ce urmăresc eficientizarea procedurilor de atribuire vor constitui tot atâția factori de fluidizare a implementării proiectelor naționale sau locale de investiții publice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here