GUEST WRITER Popescu & Asociații: Sprijin financiar pentru întreprinderile din centrele comerciale. Propunere legislativă

Autori: Loredana POPESCU, Partner si Dora BIDICA, Attorney-at-law

INTRO

Criza economică generată de pandemia SARS CoV-2 a pus în pericol sustenabilitatea creșterii economice, afectând diferite sectoare ale economiei în România. În acest context, efectele economice ale crizei sunt dificil de estimat la momentul actual, scăderile istorice generate de pandemie afectând cu precădere industria de retail.

Având în vedere că la finalul lunii martie autoritățile au luat decizia de a suspenda activitatea din centrele comerciale pentru a stopa extinderea pandemiei de SARS CoV-2, companiile s-au confruntat cu probleme de solvabilitate, fiind identificată astfel nevoia de grant pentru plata unui procent din chiriile datorate pentru întreprinderile din centrele comerciale care au avut activitatea întreruptă.

La data de 4 decembrie 2020, Guvernul a pus în dezbatere publică (http://www.economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica) proiectul de  Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru întreprinderi a căror activitate comercială a fost întreruptă parțial sau total în perioada stării de urgență și a stării de alertă, în contextul crizei COVID-19.

Aplicabilitate. Termene

Potrivit Notei de fundamentare, actul normativ are în vedere crearea unor forme de sprijin sau instrumente din fonduri nerambursabile – Schema de ajutor de stat – pentru plata unui procent din chiriile datorate de întreprinderile din centrele comerciale mari (i.e. mall-uri) care au avut activitatea neîntreruptă total pentru o perioadă de cel puțin două luni, conform Ordonanțelor militare, respectiv pentru perioada 16 martie 2020 – 15 iunie 2020.

Sprijinul va fi acordat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (“MEEMA”), urmând a fi gestionat prin proiectarea unui sistem informatic integrat  de către Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale furnizate. Bugetul alocat pentru acordarea ajutorului de stat în cadrul Schemei este de 160.000.000 lei, iar numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 3.000 de întreprinderi. Având în vedere sursa de finanțare, întreprinderile vor avea obligația de cofinanțare proprie în cadrul programului. Sumele provenite din schemă nu vor face obiectul popririlor și executărilor silite.

Granturile astfel acordate vor reprezenta echivalentul a 50% din valoarea chiriei aferentă lunii februarie 2020 pentru maximum 3 luni, fără a depăși valoarea de 800.000 euro/beneficiar, urmând a fi puse la dispoziție în urma încheierii unui contract de finanțare, sub condiția îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute în schema de stat la data depunerii cererii de finanțare.

Semnarea contractului cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până la data de 31 decembrie 2020. De asemenea, până la această dată, MEEMA, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza schemei, prin intermediul Consiliului Concurenței.

Plata sumelor urmează a fi efectuată cel târziu la data de 1 martie 2021.

Nu în ultimul rând, este important de menționat că în procesul de implementare a schemei se utilizează mecanismul plății directe către chiriaș, pe baza principiului “primul venit, primul servit”. Astfel, având în vedere numărul limitat ai beneficiarilor schemei (3.000), este important ca întreprinderile care aplică pentru ajutorul de stat să încarce datele solicitate în integralitate prin aplicația informatică utilizată pentru administrarea schemei.

Condiții de eligibilitate

Întreprinderile care intenționează să beneficieze de ajutorul de stat vor îndeplini următoarele condiții:

a) Deținerea Certificatului pentru Situații de Urgență (“CSU”) emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform procedurii prevăzută de Ordinul 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2;

b) Desfășurarea activității în centre comerciale cu suprafață mai mare de 15.000 m.p. în baza unui contract de închiriere în vigoare la data de 15 martie 2020;

c) Acordarea de către centrul comercial a unei reduceri de minimum 50% din valoarea chiriei fixe calculată pentru perioada închisă, finanțarea urmând a se acorda dacă reducerea a fost acordată anterior depunerii aplicației pentru accesarea grantului;

d) Beneficierea de minimum 15% reducere a chiriei fixe pe o perioadă de minimum 6 luni de la data reluării activității;

f) Agrearea extinderii perioadei contractuale a contractului de închiriere cu proprietarul centrului comercial pentru minimum 6 luni, termen calculat de la data la care contractul poate înceta de drept sau la inițiativa oricărei dintre părți.

Procedura

Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de stat se realizează prin parcurgerea următoarelor etape de către solicitant:

 1. Înregistrarea prin accesarea aplicației informatice dedicate acestui program și completarea formularului electronic de înscriere;
 2. Depunerea următoarelor documente:
 • Certificat pentru Situații de Urgență („CSU”);
 • Declarație pe propria răspundere cu privire la orice ajutor de stat primit pe cadrul temporar pentru ajutor COVID;
 • Bilanț contabil pentru anul 2019;
 • Balanțe de verificare lunare pentru urmărirea trasabilității plăților;
 • Bilanț contabil semestrial;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Contract de închiriere, în copie, din care să rezulte nivelul chiriei aferente lunii februarie 2020;
 • Documente doveditoare pentru primirea discount-ului de minimum 50%;
 • Documente doveditoare pentru acordarea unui discount chiriașului de minimum 15% pe o perioadă de minimum 6 luni de la reluarea activității, inclusiv prin acordarea facilităților de către centrele comerciale prin trecerea la chiria procentuală;
 • Declarație pe propria răspundere conform Recomandării Comisiei Europene nr. 4885 final din data de 14.07.2020 din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții privind solicitantul:
 • nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
 • nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista definită la art. 3 pct. 6 din Direcția nr. 2015/849 al Parlamentului European și al Consiliului;
 • nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
 • nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

3. Primirea în aplicația informatică a mesajului de confirmare a înregistrării solicitării de acordare a ajutorului de stat

Monitorizarea respectării condițiilor de eligibilitate

După încasarea grantului, chiriașii au obligația să plătească în termen de maximum 5 zile lucrătoare către centrele comerciale 50% din cuantumul chiriei fixe calculată și datorată pentru perioada închisă, dar nu mai mult de 3×50% din chiria aferentă lunii februarie 2020.

Totodată, beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligația menținerii activității pentru care a obținut finanțarea pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, dacă legea îi permite să își desfășoare în condiții normale activitatea.

În acord cu prevederile actului normativ, beneficiarii trebuie să păstreze toate documentele aferente ajutorului de stat acordat în baza schemei timp de 10 ani, având totodată obligația de a le pune la dispoziția Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.

Respectarea condițiilor de eligibilitate va fi monitorizată pe toată durata de derulare a Schemei, iar în situația în care MEEMA va constata nerespectarea acestora va întreprinde demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, datorate de la data plății până la data recuperării, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat.

Totodată, ajutorul de stat se recuperează în integralitate în situațiile în care beneficiarii:

 • nu au respectat obligația menținerii activității pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului de finanțare;
 • au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de stat;
 • au schimbat destinația ajutorului de stat;
 • nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare.

Propunerile, sugestiile și opiniile privind actul normativ pot fi transmise până la data de 13 decembrie 2020.

În măsura în care Ordonanța de urgență va fi adoptată în formatul prevăzut, urmează a fi aprobat în mod corespunzător și Ghidul de implementare, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri. Facem precizarea că, în lipsa autorizării din partea Comisiei Europene, ajutoarele aprobate prin Schemă nu pot fi acordate.

Considerăm că prin măsurile de sprijin prevăzute de proiectul de act normativ va fi asigurată continuitatea activității operatorilor economici din centrele comerciale, rezultatele acestor măsuri urmând a avea ca efect menținerea implicită a locurilor de muncă furnizate de operatori. Acordarea ajutoarelor de stat în această formă reprezintă un prim pas în redresarea economiei din România, menținerea activității din centrele comerciale fiind o cerință fundamentală pentru traversarea perioadei de influență a virusului SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here