GUEST WRITER | Ana Pantilică, Irina Suătean | PeliFilip | Cum se atacă sancțiunile aplicate de ANPC pentru practici comerciale incorecte?

În cazul constatării unor practici comerciale incorecte de către ANPC, contravenienții sunt pasibili atât de amenzi, cât și de sancțiuni complementare grave, precum încetarea unor practici ori chiar suspendarea întregii activități comerciale. Prevederile legale oferă posibilitatea agenților economici sancționați să conteste atât amenzile, cât și sancțiunile complementare, însă prin urmarea unor rute procedurale diferite. Simpla contestare a contravenției atrage suspendarea de drept a obligației de plată a amenzii până la soluționarea procesului. În schimb, sancțiunile complementare (în general, cu efecte mult mai periculoase pentru agent decât plata amenzii) nu se suspendă în mod automat pe durata contestației, ci doar printr-o cerere separată în fața instanțelor de judecată, ce presupune îndeplinirea unor condiții restrictive, care face ca suspendarea sancțiunilor complementare să poată fi obținută în practică doar foarte rar.

Autoritatea Națională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) investighează la plângere sau din oficiu practicile comerciale ale agenților economici și le poate sancționa pe cele care sunt considerate incorecte, potrivit Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor.

Ce sunt practicile comerciale incorecte?

Legea nr. 363/2007 prevede că o practică a unui agent economic este incorectă dacă (i) este contrară cerințelor diligenței profesionale și (ii) deformează sau este susceptibilă să deformeze în mod esențial comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează ori al membrului mediu al unui grup, atunci când o practică comercială este adresată unui anumit grup de consumatori. Aceeași lege include în Anexa 1 o listă exemplificativă a practicilor care sunt întotdeauna considerate incorecte, astfel că ANPC poate sancționa și alte fapte care întrunesc condițiile enumerate mai sus.

Ce sancțiuni poate aplica ANPC?

ANPC poate aplica două tipuri de sancțiuni care pot fi contestate urmând rute procedurale distincte:

  1. Amenzi de la 2.000 la 100.000 lei în funcție de tipul și gravitatea practicii sancționate

Aplicarea amenzilor se face prin procesul-verbal de constatare a contravenției prin care ANPC constată utilizarea unor practici comerciale incorecte. Prin același Proces-verbal, agentul constatator poate propune aplicarea unor sancțiuni complementare.

  1. Sancțiuni complementare precum încetarea practicii incorecte sau chiar suspendarea activității

Ca urmare a propunerii cuprinse în Procesul-verbal, ANPC poate aplica sancțiuni complementare constând în (i) obligarea comerciantului la încetarea practicii incorecte, (ii) interzicerea practicii în ipoteza în care aceasta urma să fie inițiată (art. 12 din Legea nr. 363/2007) sau chiar (iii) suspendarea activității comerciantului până la încetarea practicii comerciale incorecte (art. 15 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 363/2007).

Acestea se aplică în termen de 5 zile de la data propunerii cuprinse în procesul-verbal prin ordin emis de conducătorul ANPC sau decizie emisă de conducătorii unităților din subordinea ANPC.

Rutele diferite de atacare a sancțiunilor pentru practici comerciale incorecte

Agenţii economici cărora li s-a aplicat atât o amendă (prin procesul-verbal), cât şi o sancţiune complementară (prin ordin sau decizie) vor fi nevoiţi să demareze în paralel proceduri de contestare distincte cu privire la fiecare dintre cele două acte de sancţionare:

  1. Procesul-verbal ANPC de constatare a contravenţiei şi aplicare a amenzii poate fi atacat cu plângere contravenţională direct în faţa instanţei de judecată competente (judecătoria de la locul săvârşirii contravenţiei), în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia către contravenient (potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor).

 

  1. Ordinul și decizia ANPC de aplicare a unei sancţiuni complementare sunt supuse regimului juridic al contenciosului administrativ, ceea ce presupune că agenţii economici sancționați sunt obligaţi să parcurgă procedura prealabilă prin care să solicite autorităţii publice revocarea actului atacat, iar numai apoi pot să se adreseze instanţelor competente de contencios administrativ (potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004).

 

Plângerea prealabilă trebuie formulată în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ, iar acţiunea în faţa instanței de judecată poate fi demarată în termen de 6 luni de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă, a refuzului nejustificat de soluţionare a plângerii sau de la data expirării termenului legal de soluționare după caz.

Suspendarea efectelor actelor de sancționare emise de ANPC

Plângerea împotriva procesului-verbal suspendă de drept executarea acestuia, ceea ce înseamnă că, până la soluționarea definitivă a acțiunii în instanță, agentul economic nu este obligat să achite amenda aplicată prin procesul-verbal.

În schimb, formularea plângerii prealabile și a acțiunii în fața instanțelor de contencios administrativ nu suspendă de drept executarea sancțiunilor complementare, ceea ce înseamnă că ar trebui urmată procedura de suspendare a actului administrativ reglementată de Legea nr. 554/2004.

Legea nr. 554/2004 impune, pentru suspendarea efectelor actelor administrative, îndeplinirea a două condiţii cumulative: (i) existenţa unui caz bine justificat (adică o aparenţă de nelegalitate a actului administrativ) şi (ii) existenţa unei pagube iminente (un prejudiciu cauzat comerciantului prin actul administrativ).

Din practica instanțelor reiese că, pentru suspendarea unor sancţiuni complementare aplicate de ANPC, judecătorii iau în considerare doar aparența de nelegalitate a actului de aplicare a sancţiunii complementare, fără să acorde relevanță unei eventuale aparențe de nelegalitate a procesului-verbal de constatare a contravenției. Mai precis, instanțele au respins solicitări de suspendare a sancțiunilor complementare întemeiate pe inexistența faptei contravenționale întrucât aceasta a fost constatată prin procesul-verbal, iar nu prin decizia sau ordinul de aplicare a sancțiunii completare a cărei suspendare se solicită. Prin urmare, suspendarea sancțiunilor complementare s-a dispus doar în cazul încălcării unor cerințe de formă (cum ar fi competența pentru emiterea unor astfel de acte ori respectarea termenelor procedurale).

Astfel, în mod paradoxal, societățile sancționate pot suspenda cu ușurință achitarea amenzii aplicate de ANPC (care ar presupune de cele mai multe ori o povară financiară nesemnificativă), însă întâmpină dificultăți în a suspenda măsurile complementare de încetare a unei practici ori de suspendare a activității economice (măsuri care pot cauza pagube mult mai mari decât achitarea amenzii).