Evaziunea fiscală – Noi incriminări (I)

Autori: Mădălin ENACHE, Senior Partner ENACHE PIRTEA & Asociații și Dan DUMITRACHE, Associate ENACHE PIRTEA & Asociații

În data de 10.05.2024 Președintele României a emis Decretul nr. 844/2024 prin care a promulgat Legea nr. 126/2024 pentru unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Principalele modificări prevăzute în legea ce urmează să intre în vigoare vizează Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Dintre acestea, ne-au atras atenția cu prioritate o serie de dispoziții legale care modifică incriminările actuale ori incriminează noi fapte.

1. MODIFICAREA PEDEPSELOR

1.1. Modificarea pedepsei în cazul infracțiunii tip

Prima modificare ce ne-a atras atenția este majorarea pedepsei închisorii în cazul infracțiunii tip de evaziune fiscală. Astfel, Legea nr. 126/2024 va modifica partea introductivă a art. 9 din Legea nr. 241/2005 după cum urmează: „Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: [..]

Așadar, pedeapsa închisorii a fost majorată de la 2-8 ani la 3-10 ani pentru forma de bază a infracțiunii de evaziune fiscală.

1.2. Modificarea pragurilor și a pedepselor în cazul variantelor agravate

În continuare, vor fi modificate și pragurile valorice care determină reținerea unei variante agravate a infracțiunii, respectiv art. 9 alin. 2 și 3 din Legea 241/2005:

  • Art. 9 alin. 2 va avea următorul conținut: „Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani.

Așadar, pentru prima variantă agravată pragul de 100.000 euro va fi modificat în 500.000 euro iar pedeapsa majorată va fi între 6 și 13 ani de închisoare.

  • Art. 9 alin. 3 va avea următorul conținut: „Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 1.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani.”

Pentru a doua variantă agravată pragul de 500.000 euro va fi modificat în 1.000.000 euro iar pedeapsa majorată pentru acest al doilea prag va fi între 8 și 15 ani de închisoare.

2. MODIFICĂRI PRIVIND E-FACTURA

2.1. Noțiunea de „documente legale”

La articolul 2 litera (c) se modifică și va avea următorul cuprins: „c) documentele legale – documentele emise pe suport hârtie sau electronic prevăzute de Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Codul vamal, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de reglementările elaborate pentru punerea în aplicare a acestora, precum și factura electronică emisă, transmisă și primită, potrivit legii, utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura;

2.2. Forma tip a infracțiunii de evaziune fiscală

La articolul 9 literele  (c) – (e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) evidențierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive;

d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor, inclusiv electronice;

e) executarea de evidențe contabile duble folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, inclusiv cele electronice;”

3. NOI INCRIMINĂRI

3.1. Nereținerea impozitelor și/sau a contribuțiilor

La articolul 61, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: „(11) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă nereținerea impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.”

Principalele impozite referite în anexă sunt: impozitul pe venitul din salarii și asimilate salariilor, impozitul pe dividende, impozitul pe veniturile din pensii etc;

Totodată, principalele contribuții sunt: contribuția de asigurări sociale (CAS), contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) etc.

3.2. Folosirea cu rea-credință a sistemului e-Factură și utilizarea necorespunzătoare a aparatelor de marcat electronice fiscale

La articolul 9 alineatul (1) după litera (g) se introduc două noi litere, lit. (h) și (i), cu următorul cuprins:

h) folosirea de către contribuabil, cu rea-credință, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, în vederea creării aparenței de legalitate a unor operațiuni fictive sau disimulării circuitului tranzacțional real al bunurilor/serviciilor;

i)  utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt conectate la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale, potrivit legii, sau alterarea aparatelor de marcat electronice fiscale pentru netransmiterea unor date fiscale sau transmiterea unor date fiscale nereale.”

 Aceste fapte se pedepsesc cu închisoarea în forma tip, respectiv de la 3 la 10 ani sau amenda.

3.3. Acțiunile comise în cadrul unor scheme frauduloase care prejudiciază bugetul de stat

După articolul 91 se introduce un nou articol, art. 92:

„Art. 92. – (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi orice acțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase având ca efect diminuarea cu cel puțin 1.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului de stat, prin:

a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA;

b) nedivulgarea în mod intenționat de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii;

c) prezentarea de declarații corecte, declarații electronice corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.

(2) Tentativa la infracțiunea prevăzută la alin. (1) se pedepsește.”

3.4. Creditarea având drept scop efectuarea unor plăți cu sume de bani ce au o proveniență ilicită

După articolul 91 se introduce un nou articol, art. 93:

“Art. 93. – Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă operațiunea de creditare efectuată în mod direct sau indirect de către orice persoană fizică, având drept scop efectuarea unor plăți cu sume de bani care provin din omisiunea evidențierii în actele contabile, a operațiunilor comerciale efectuate și/sau a veniturilor realizate, a unuia sau mai multor contribuabili.”