Caracteristicile, inregistrarea, publicitatea si functionarea Grupurilor de Interes Economic

Cristian Mitescu, Avocat Partener Cunescu, Balaciu & Asociatii

Grupul de Interes Economic (GIE) este reglementat de dispozitiile Titlului V din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Grupul de Interes Economic este o entitate cu personalitate juridica, cu caracter patrimonial, ce poate avea sau nu calitatea de comerciant si care se formeaza prin asocierea a cel mult 20 de persoane fizice sau juridice, pe o perioada determinata, in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai.
GIE, in vederea constituirii sale, are la baza un contract semnat de catre toti membrii sai, incheiat in forma autentica.
Membrii GIE pot decide constituirea grupului cu sau fara capital social dar un element distinctiv al acestei entitati este acela ca drepturile membrilor nu pot fi reprezentate de titluri negociabile sub sanctiunea nulitatii.

Contractul prin care se constituie GIE poarta denumirea de act constitutiv si va cuprinde urmatoarele elemente:
a)    Denumirea grupului cu mentiunea expresa GIE sau grup de interes economic
b)    Sediul grupului si emblema dupa caz. Cu privire la sediul GIE facem precizarea ca acesta se va stabili fie la locul in care se afla administratia centrala a grupului, fie la locul in care se afla administratia centrala a unuia dintre membrii grupului sau, in cazul unei persoane fizice, activitatea principala a acesteia, daca grupul exercita o activitate in locul mentionat,
c)    Datele de identificare ale membrilor (numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul, codul numeric personal si cetatenia, pentru peroanele fizice, denumirea, forma juridica, sediul, codul de identificare a membrilor, pentru persoanele juridice, in functie de forma juridica a acestora)
d)    Obiectul de activitate al grupului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, precum si a naturii comerciale sau necomerciale a activitatii;
e)    Capitalul subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui membru si a modului de varsare a acestuia, valoarea aportului in natura si a modului de evaluare, in cazul in care grupul se constituie cu capital precum si mentiunea constituirii fara capital dupa caz
f)    Durata de existenta a grupului;
g)    Cu privire la administrarea grupului se vor nominaliza peroanele juridice sau fizice ce vor indeplini functia de administrator, aceste persoane putând fi atât membri ai grupului cât si persoane straine si, de asemenea, se vor preciza puterile conferite administratorilor, modalitatea conjuncta sau disjuncta in care se vor lua deciziile, precum si modalitatea de revocare a acestora.
h)    Clauze privind controlul gestiunii grupului de catre organele statutare
i)    Sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica daca este cazul si daca se infiinteaza o data cu grupul, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara.
j)    Modalitatea de dizolvare si de lichidare a grupului.

GIE dobândeste personalitatea juridica odata cu data inmatricularii in Registrul Comertului, fapt ce confera acestei entitati economice, daca este si comerciant, prerogativele indeplinirii in nume propriu, cu titlu principal si intr-o maniera obisnuita a tuturor faptele de comert necesare realizarii scopului sau.

Legea stabileste in mod imperativ obligativitatea inregistrarii si a urmatoarelor modificari :
a)    orice modificare a actului constitutiv
b)    infiintarea sau desfiintarea oricaror sucursale, puncte de lucru, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica derivate din grup.
c)    hotarârea judecatoreasca prin care a fost declarata nulitatea grupului
d)    orice mentiune privind administratorii grupului, modalitatea de numire sau revocare a acestora, puterile si modalitatea de exercitare a acestor puteri precum si hotarârea de numire a administratorilor.
e)    cesiunea, in tot sau in parte, a partilor de interes ale unui membru;
f)    hotarârea membrilor grupului sau hotarârea judecatoreasca de dizolvare a grupului;
g)    hotarârea de desemnare a lichidatorilor grupului, numele/denumirea acestora, precum si incetarea atributiilor acestora;
h)    terminarea lichidarii grupului;
i)    propunerea de mutare a sediului intr-un stat strain;
j)    clauza prin care noii membri sunt exonerati de la plata datoriilor grupului, nascute anterior admiterii lor in grup.

Grupul de interes economic este obligat sa publice integral, in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, in conditiile legii:
–    actul constitutiv al grupului;
–    actele modificatoare ale acestuia;
–    mentiunile referitoare la codul de inregistrare al grupului, data si locul inregistrarii, precum si radierea grupului;
–    documentele si mentiunile prevazute la lit. b) – j) de mai sus.
 
Adunarea generala a GIE poate lua, in conditiile legii si ale actului constitutiv, orice hotarâre chiar si  dizolvarea anticipata sau prelungirea duratei grupului.
Prin actul constitutiv se va stabili cvorumul si majoritatea necesare adoptarii hotarârilor precum si termenul intrunirii adunarii generale raportat la data convocarii precum si posibilitatea ca anumiti membri sa detina un numar mai mare de voturi.

Un aspect particular al hotarârilor luate in cadrul GIE este acela potrivit caruia este obligatorie unanimitatea pentru urmatoarele :
a)    modificarea obiectului de activitate a grupului;
b)    modificarea numarului de voturi repartizat fiecarui membru;
c)    modificarea conditiilor prevazute pentru adoptarea hotarârilor;
d)    prelungirea duratei grupului dincolo de perioada stabilita in actul constitutiv;
e)    modificarea aportului membrilor la capitalul grupului;
f)    modificarea oricarei alte obligatii a membrilor, in cazul in care prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
g)    orice alta modificare a actului constitutiv, in cazul in care prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Pentru desfasurarea activitatii curente, membrii GIE pot desemna tot prin vot unanim administratorii grupului care pot fi deopotriva persoane fizice sau juridice, le vor stabili remuneratiile precum si puterile, in acest sens intre grup si administrator urmând a se incheia un contract de administrare.
Administratorii vor depune o garantie care nu poate fi mai mica decât dublul remuneratiei
lunare, aceasta fiind stabilita fie prin actul constitutiv fie in cadrul adunarii generale. Garantia se depune anterior preluarii functiei de administrator, urmând a fi restituita la incetarea acestei functii.
In situatia in care un anumit membru are interese contrare grupului din care face parte intr-o operatiune determinata, acesta este obligat sa se abtina de la deliberari si vot sub sanctiunea despagubirii grupului daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea luarii deciziei respective.
Astfel cum am aratat GIE nu poate avea drept scop obtinerea de profituri pentru sine, el functionând doar pentru inlesnirea sau dezvoltarea activitatii economice a membrilor sai.
Cu toate acestea, daca, totusi din activitatea grupului rezulta profit potrivit situatiei financiare anuale, acesta va fi distribuit in totalitate, in mod obligatoriu, intre membrii grupului, cu titlu de dividende, in cotele prevazute in actul constitutiv sau, in lipsa unei asemenea clauze, in parti egale.
Facem precizarea ca este interzisa aloca de sume de bani pentru constituirea de fonduri de rezerva din profitul grupului
In situatia in care cheltuielile depasesc veniturile grupului, diferenta va fi acoperita de membrii acestuia in cotele prevazute in actul constitutiv sau, in lipsa unei asemenea clauze, in parti egale.
Sumele distribuite membrilor din profitul grupului, constituie dividende, care sunt supuse impozitarii, in conditiile legii.