Buletin Legislativ | Țuca Zbârcea & Asociații: Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor

Noi obligații privind performanța energetică a clădirilor

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din data de 1 iulie 2020 a fost publicată
Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor („Legea nr. 101/2020”). Legea nr. 101/2020 transpune
Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de
modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a
Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică.

De asemenea, Legea nr. 101/2020 prevede obligația Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației de a elabora o strategie pe termen lung, care să vizeze
renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, publice și private, în
vederea transformării treptate a acestuia într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de
eficiență energetică, facilitând astfel transformarea clădirilor existente în „clădiri al căror
consum de energie este aproape egal cu zero”. Noua reglementare crește ponderea surselor de energie regenerabilă de la 10% la 30% din necesarul de energie.

Legea nr. 101/2020 instituie o serie de obligații în sarcina investitorilor, proprietarilor și/sau
administratorilor de clădiri, printre care: (i) obligația de instalare a dispozitivelor de automatizare și control al consumului de energie și (ii) obligația de echipare a anumitor
categorii de clădiri cu sisteme de alimentare a vehiculelor electrice.

1. Obligații privind instalarea dispozitivelor de automatizare și control al consumului de energie

Reglementarea vizează: (i) clădiri noi (certificatul de urbanism este emis după data de 15
septembrie 2020) sau (ii) clădiri existente.

1.1. Clădiri noi
Investitorii sunt obligați să asigure echiparea cu dispozitive de autoreglare a temperaturii și
calității aerului interior în fiecare încăpere încălzită/răcită direct sau într-o zonă încălzită/răcită din clădire, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere
tehnic și economic.

1.2. Clădiri existente
Similar clădirilor noi, și proprietarii/administratorii clădirilor existente sunt obligaţi să
instaleze, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic,
dispozitive de autoreglare a temperaturii atunci când înlocuiesc generatoarele de căldură
sau frig sau la înlocuirea sistemului de încălzire sau răcire a clădirilor. Obligația de instalare
a unor dispozitive de autoreglare a temperaturii îi vizează și pe proprietarii construcțiilor
care, în urma lucrărilor de intervenție, devin clădiri (în sensul Legii nr. 372/2005). De notat
că o astfel de obligație subzistă doar în măsura în care intervenția este fezabilă din punct
de vedere tehnic și economic.

2. Obligația de echipare a clădirilor cu sisteme de alimentare a vehiculelor electrice
Noua reglementare prevede o serie de obligații privind echiparea cu sisteme de alimentare
a vehiculelor electrice, diferențiat, pe categorii de funcțiuni ale clădirilor, respectiv: (i)
nerezidențiale, (ii) rezidențiale sau (iii) cu funcțiuni mixte, rezidențiale și nerezidențiale.

2.1. Clădirile nerezidențiale
În cazul clădirilor nerezidenţiale noi, precum şi în cazul renovărilor majore efectuate cu
privire la clădirile nerezidenţiale, care au mai mult de 10 locuri de parcare, investitorii
și/sau proprietarii acestora sunt obligaţi să instaleze: (i) cel puțin un punct de reîncărcare
pentru vehicule electrice, precum şi (ii) tubulatura încastrată pentru cablurile electrice
pentru cel puţin 20% din locurile de parcare prevăzute, pentru a permite instalarea în viitor
a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.
Proprietarii clădirilor nerezidenţiale existente, cu peste 20 de locuri de parcare, au obligaţia
de a instala până la data de 1 ianuarie 2025 puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice
(cel puțin 10% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două puncte de reîncărcare).

2.2. Clădirile rezidențiale
În cazul clădirilor rezidenţiale noi, precum şi în cazul renovărilor majore efectuate cu privire
la clădirile rezidenţiale existente, care au mai mult de 10 locuri de parcare, investitorii
și/sau proprietarii acestora sunt obligaţi să asigure instalarea tubulaturii încastrate pentru
cabluri electrice pentru fiecare loc de parcare, pentru a permite instalarea în viitor a
punctelor de reîncărcare.

2.3. Excepții
Obligațiile prevăzute la punctele 2.1 și 2.2 de mai sus nu se aplică, între altele:

(a) clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (noi sau supuse unor renovări majore) care au
mai mult de 10 locuri de parcare, pentru care au fost depuse cereri de eliberare a
autorizației de construire până la data de 10 martie 2021;

(b) clădirilor existente rezidenţiale şi nerezidenţiale care sunt supuse unor renovări
majore, în cazul în care costul estimativ al instalaţiilor de reîncărcare pentru vehicule
electrice depăşeşte 7% din costul total al renovării;

(c) anumitor categorii de clădiri publice;

(d) clădirilor deținute și/sau ocupate de IMM-uri.

2.4. Autorizarea instalării stațiilor de reîncărcare
Autorizarea instalării stațiilor de reîncărcare se face conform unor proceduri simplificate
stabilite de autoritățile competente, termenul fiind de maximum 45 de zile de la depunerea
cererii și a documentației aferente.
Instalarea de către chiriaş sau, după caz, de către un coproprietar, a unui punct de
reîncărcare pentru vehicule electrice, fără a aduce modificări clădirii și utilizând
infrastructura încastrată instalată anterior, poate fi făcută fără aprobarea proprietarului
bunului imobil închiriat sau, după caz, a celorlalţi coproprietari.

3. Inspecția sistemelor de încălzire și climatizare
Noua reglementare modifică pragurile pentru efectuarea inspecțiilor reglementate de Legea
nr. 372/2005 și introduce prevederi referitoare la inspecția sistemelor de ventilare pentru
sistemele combinate de încălzire și ventilare. Astfel, în cazul sistemelor de
încălzire/ventilare cu o putere nominală utilă de peste 70kW, inspecția părților accesibile
se face o data la 2 ani. Clădirile care fac obiectul contractelor de performanță energetică
sunt exceptate de la efectuarea inspecției tehnice.

4. Alte obligații în domeniul performanței energetice

Clădirile nerezidențiale care beneficiază de sisteme de încălzire sau sisteme combinate de
încălzire și de ventilare a spațiului cu o putere nominală utilă de peste 290 kW trebuie
echipate – până la data de 31 decembrie 2024 și doar dacă este fezabil din punct de vedere
tehnic și economic – cu sisteme de monitorizare electronică și control.
Legea nr. 101/2020 instituie obligația auditorilor energetici de a transmite după data de 31
decembrie 2020 către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, un
document electronic editabil, care să cuprindă informații energetice relevante despre
clădirea auditată energetic, în vederea constituirii băncilor de date.
În fine, Legea nr. 101/2020 stabilește că nerespectarea de către investitor, proprietar,
administratorul clădirii, agenții imobiliari sau agențiile de publicitate imobiliară obligației
de a include în anunțurile de vânzare sau închiriere informații din certificatul energetic cu
privire la indicatorii de performanță constituie contravenție și se sancționează cu amenda
de la 1.250 lei la 2.500 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here