Alertă Legislativă | Voicu & Filipescu: Modificări semnificative privind mărcile și indicațiile geografice. Noi obligații pentru titularii de mărci.

Modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice La 13 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (“Legea mărcilor”). Modificările reprezintă o transpunere a Directivei (UE) nr. 2015/2436 de apropiere a legislației statelor membre cu privire la mărci dar și o eficientizare a procedurilor naționale privind înregistrarea mărcilor.
Modificarea definiției semnelor ce pot constitui mărci A fost eliminată cerința reprezentării grafice a semnului ce reprezintă o marcă, modificare care conduce la posibilitatea de înregistrare a unor noi categorii de mărci, de ex: mărci sonore, holograme, mărci multimedia, mărci video.
Extinderea și clarificarea motivelor absolute de refuz Noile reglementări prevăd posibilitatea expresă de a invoca: (i) denumiri de origine sau a unei indicații geografice depusă în conformitate cu legislația națională sau cu legislația Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau de data priorității invocate în sprijinul cererii; (ii) mențiunile tradiționale pentru vinuri; (iii) specialitățile tradiționale garantate potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene sau ale acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană este parte; (iv) drepturile de proprietate asupra unui soi de plante și care se referă la soiuri de plante din aceeași specie sau din specii înrudite îndeaproape.
Extinderea acțiunilor pe care le pot solicita titularii a fi interzise în apărarea drepturilor conferite prin înregistrarea mărcii Titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte:

 • utilizarea semnului pe documente comerciale sau pentru publicitate;
 • utilizarea semnului ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale;
 • utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-un mod care contravine Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată;
 • aplicarea unui semn identic sau similar cu marca pe ambalaje, etichete, elemente sau dispozitive de securitate ori de autenticitate sau pe orice alte suporturi pe care se poate aplica marca;
 • oferirea, introducerea pe piață sau deținerea în aceste scopuri, precum și importul sau exportul ambalajelor, etichetelor, elementelor sau dispozitivelor de securitate sau de autenticitate sau a oricăror alte suporturi pe care se poate aplica marca;
 • reproducerea unei mărci într-un dicționar, într-o enciclopedie sau lucrare de referință similară pe suport hârtie sau electronic dacă creează impresia că aceasta constituie denumirea generică a produselor sau a serviciilor pentru care este înregistrată marca. La cererea titularului mărcii, editorul se asigură de îndată că reproducerea mărcii este însoțită de indicația că este o marcă înregistrată, iar în cazul lucrărilor pe suport hârtie, cel târziu în ediția următoare a lucrării.
Verificarea până la 30 sept. 2020 a portofoliului de mărci și a claselor pentru care sunt înregistrate Titularii de mărci inregistrate au obligația verificării tuturor mărcilor privind titlurile claselor conform Clasificării de la Nisa și să depună până la data de 30 septembrie 2020 o declarație în care să precizeze în mod clar și precis produsele și serviciile, altele decât cele acoperite de sensul literal al indicațiilor oferite de titlul clasei, la care se referea inițial intenția titularului privind marca înregistrată.
Modificări cu privire la decăderea titularilor din drepturile conferite de către marcă A fost modificată data de la care curge termenul de 5 ani în care poate fi solicitată decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, respectiv de la data încheierii procedurii de înregistrare. Până la această modificare, termenul curgea de la data înscrierii în Registrul mărcilor.
Eliminarea termenului de 5 ani prevăzut pentru introducerea cererii în anulare Anterior modificării, doar acțiunile în anulare pentru rea-credință puteau fi introduse oricând pe durata perioadei de protecție a mărcilor. În actuala reglementare a Legii mărcilor, anularea înregistrării poate fi solicitată pe întreaga perioadă de înregistrare a mărcilor, indiferent de motiv. Acțiunea în anulare poate fi solicitată pe cale judiciară, în fata Tribunalului București, sau pe cale administrativă, la OSIM.
Modificarea termenelor și a procedurii de înregistrare a mărcilor Principalele modificări aduse de Legea nr. 112/2020 sunt următoarele:

 • Scurtarea la 30 de zile a termenului de plată a taxei de examinare;
 • Atribuirea datei de depozit ulterior datei de depunere a cererii, după completarea lipsurilor comunicate de către OSIM;
 • Termenul in care OSIM examinează îndeplinirea condițiilor pentru atribuirea datei de depozit se scurtează de la o lună la 7 zile;
 • Este introdus un termen de 2 luni de la data comunicării opoziției, termen în care părțile încearcă soluționarea amiabilă. Acest termen este asemănător perioadei de “cooling-off” din procedura de înregistrare a mărcilor comunitare. La cererea comună a părților, acest termen poate fi prelungit cu o perioadă care va fi indicată în mod expres de părți și care nu poate depăși 3 luni;
 • Dacă în termenul de cooling-off părțile nu ajung la o înțelegere, OSIM notifică oponentul, acordând acestuia un termen de 30 de zile pentru a prezenta probe și argumente în susținerea opoziției;
 • Scurtarea la 30 de zile a termenului în care solicitantul poate formula un punct de vedere la notificarea OSIM privind neîndeplinirea de către cerere a condițiilor legale;

A fost introdusă obligația de a achita taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii în termen de 30 de zile de la notificării privind încheierea procedurii de înregistrare. Neplata taxei în acest termen este considerată renunțare la înregistrarea mărcii.

Modificarea unor formulare în relația cu OSIM OSIM va actualiza formularele afectate de noua lege, respectiv: (i) formularul pentru cerere de înregistrare de marcă; (ii) formularul pentru cerere de reînnoire marcă; (iii) formular pentru cerere de înregistrare / reînnoire a unei indicații geografice. Noile modificari prevad si posibilitatea depunerii și semnării electronice pentru diverse cereri.
Aplicarea în timp a noilor prevederi Referitor la aplicabilitatea legii în timp, se precizează că cererile de înregistrare a mărcilor și indicațiilor geografice depuse și aflate în procedurile de examinare urmează procedurile prevăzute de legea în vigoare la data depunerii lor în fața OSIM.
descarca versiunea completa in limba romana (.pdf)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here